Home ข้อคิด คิดทบทวนให้ดีก่อนนอ กใจ คนผิดศีล จะพบเจอกับ 11 สิ่งนี้ไปตลอ ดชีวิต

คิดทบทวนให้ดีก่อนนอ กใจ คนผิดศีล จะพบเจอกับ 11 สิ่งนี้ไปตลอ ดชีวิต

8 second read
Comments Off on คิดทบทวนให้ดีก่อนนอ กใจ คนผิดศีล จะพบเจอกับ 11 สิ่งนี้ไปตลอ ดชีวิต
0
34

วันนี้เราจะพาคนที่กำลังคิดนอ กใจคนรัก หรือคนที่นอ กใจไปแล้ว ไปดูผลของการกระทำที่จะต้องได้รับ กับบทความ คิดทบทวนให้ดีก่อนนอ กใจ คนผิดศีล จะพบเจอกับ 11 สิ่งนี้ไปตลอ ดชีวิต ไปดูกันว่านที่ชอบผิดศีลจะต้องเจอกับเรื่องอะไรบ้าง

ท่าน ววชิรเมธี ได้กล่าวไว้ว่า การกระทำผิ ดศีล คนส่วน มากมักจะนึกถึงการ ประพฤ ติผิ ดในก าม อันเป็นการกระทำล าม ก ซึ่งบัณฑิตทั้งหล า ยนั้น พึงติเตียน คือ การทำผิ ดลูกเมียเขา ซึ่งเป็นความประพฤติ ที่สังคมทั่วไปไม่ยอมรับ ฉะนั้น ผู้ที่กระทำนั้น จึงต้องมีการที่ปิดบัง และซ่ อนเร้น เช่นนี้ ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิด คือ

1 ย ากจน อ ดอย าก

เพราะการประพฤติ ผิ ดในก ามนั้น เป็นการกระทำที่ตนเอง เป็นผู้ไม่รู้จักพอ มีสามี ภรรย า แล้วยังไปเบี ยดเบียนผู้อื่น จึงเป็นการ สร้างทางให้ตนเองต้อง มาอ ดอย าก ย ากจนในภายหน้า

2 มีคนคิดป องร้ าย

เพราะได้เคยสร้างศั ต รูเอาไว้ เช่น นักเรียนบางคน เรียบร้อยไม่เคยมีเรื่องราว อะไรกับใคร แต่อยู่ดีๆ ถูกนักเรียนโรงเรียนอื่นรุ มทำร้ าย อันนี้ผล ที่เขาถูกทำร้ าย ก็อาจเพราะอดีตช าติ ทำป าบข้อ กาเมเอาไว้ และที่ต้อง บ าดเจ็ บก็เพราะได้เคยทำปาณาติบาตมา แม้กระทั้งสามีภรรย ามีเรื่องระหองแหง การใช้สายต า และคำพูดทำร้ า ยจิตใจกัน ก็นับเป็น เป็นผลของการกระทำในข้อนี้ด้วย

3 ขัดสนท รั พ ย์

ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ ก็มีแต่ความฝื ดเคือง เงินไม่พอใช้ ดังที่เราได้เห็น บางคนต้องเข้าโรงรั บจำนำประจำ เพราะความไม่รู้จักพอของตัวเอง

4 มีผู้เกลี ย ดชั งมาก

เพราะมันย่อมสร้างความโ ก ร ธแค้ น ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้รับคือ มีศั ต รูและมีคนเกลี ย ดในข้อนี้ ทุกคนก็ต้องเคยประสบมา แต่อาจเป็นเพียงเศษก ร รม เช่น เวลาที่มีเรื่องขั ดใจกับผู้ใด และมีการโต้เถียง ทำให้มองหน้ากันไม่ติด หรือบางคน อาจมีหน้าที่การงานสูง มียศ แต่ลูกน้อง ไม่ชอบ

5 ร่างกาย ไม่ส มประกอบ

เช่น มีความผิ ดปกติของอวั ยว ะ บางส่วน ซึ่งอาจทำให้ต้องได้รับ ความอับอ ายต ามมา นี่ก็เพราะอดีตช าติ ได้เคยล่วงเกิน ร่างกายคนอื่นเขาไง

6 มากด้วยความวิตก

ทำให้เกิดมาต้องเป็นคน ที่มีแต่ความวิตก บางคนเมื่อมีหน้าที่ ที่จะต้องทำงานชิ้ นหนึ่ง ก็มีแต่ความวิตกจนงานนั้นสำเร็จ นักเรียนบางคน พอใกล้สอบ ก็เกิดอาก ารท้องเสี ยบ้าง แต่เมื่อสอบเสร็จ อาการป วดท้ องนั้น ก็ห า ยไปซะงั้น สิ่งเหล่านี้ ก็เป็นผลของความเค รี ยดความวิตกกังวลเหล่านั้น

7 เกิดเป็นหญิง

เพราะการกระทำ ในข้อนี้จะเป็นไปแบบปิดบัง ไม่กล้าเปิดเผ ยการกระทำ ที่ต้องหลบเลี่ ยงอย่ างนี้ จัดเป็นอำนาจ อ่อนแบบ ที่เรียกว่าสสังขาริก อันจะนำไปเกิดเป็นผู้หญิง ซึ่งมีความลำบากมากว่าผู้ช าย มีความอับอ าย ในบางสิ่งมากกว่า มีเรื่องที่ต้องปกปิดมากกว่าไงล่ะ

8 เกิดเป็นกร ะเท ย

ซึ่งเป็นเพ ศที่สังคมส่วนใหญ่ อาจจะยังไม่เปิดกว้าง เพราะเหตุ ที่ได้เคยกระทำกาเม ที่สังคมไม่ยอมรับ ก็เลยต้องเป็นเช่นนี้

9 เกิดเป็นช ายก็จะเกิด ในตระกูลต่ำ

เพราะในขณะที่ต ๅ ย จิตจับอารมณ์ ที่ดีและเป็นอำนาจของ อสังขาริก คืออำนาจที่เด็ ดเดี่ยว ทำให้เกิดเป็นช าย แต่เหตุที่เคยประพฤติผิ ด ที่ยังให้ผลอยู่ จึงต้องเกิดในตระกูลต่ำ ทำให้ขัดสน ย ากจน

10 ได้รับความอับอ าย

คือเป็นคนเปิ่น ไม่ว่าจะทำอะไร ก็จะเป็นที่ขบขัน พฤติกร ร มที่แสดงออ กไป จึงทำให้ตนเองต้องอับอ าย เพราะเหตุที่เคยสร้างความอับอ ายไว้ให้ผู้อื่น มันเลยย้อนกลับมาหาตัวเอง

11 พลัดพร ากจากคนที่ตัวเองรัก

เพราะได้เคย ทำพฤติกร ร มที่เหมือนกับการไปพร ากคนรักเขา หรือผู้ที่มีเจ้าของ จึงทำให้สู ญเสี ยหรือต้องพร ากจากผู้ที่รัก เช่นสามีภรรย าที่เคยรักกัน แต่ต้องมีเรื่องไม่เข้าใจกัน และแม้กระทั้งเด็ กที่ต้องกำพร้ าข าดพ่อ ข า ดแม่เพราะจากตัวเองทำทั้งนั้น

ที่มา san-sabai

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …