Home ข้อคิด ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ทุกปีเบิกได้สูงสุด 3 แสน หล า ยคนไม่เคยรู้

ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ทุกปีเบิกได้สูงสุด 3 แสน หล า ยคนไม่เคยรู้

12 second read
Comments Off on ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ทุกปีเบิกได้สูงสุด 3 แสน หล า ยคนไม่เคยรู้
0
91

วันนี้เราจะพาเพื่อนที่ใช่รถยนต์กันเป็นประจำไปเรียนรู้คุณประโยชน์ที่เพื่อนๆ จะได้รับจากการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ทุกปี กับบทความ ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ทุกปีเบิกได้สูงสุด 3 แสน หล า ยคนไม่เคยรู้ ไปดูกันว่าการเบิกคืนสามารถทำได้ในกรณีใดได้บ้าง เพื่ให้เพื่อนๆ ไม่เสียผลประโยชน์ของเพื่อนๆ เอง

สำหรับ พ.ร.บ.รถยนต์ หรือ การประกันรถยนต์ภาคบังคับ ต ามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ ที่เราเรียกติดปากก็คือ ประกันภั ยรถยนต์ภาคบังคับ ( Compulsory Third Party Insurance ) ซึ่งมีการบังคับไว้ว่ารถยนต์ หรือ จักรย านยนต์ ทุกคันจะต้องทำประกันนี้ไว้

และทุกครั้งที่จะต้องเสียภาษีต่อทะเบียนรถ จะต้องซื้ อ พ.ร.บ.ควบคู่ไปด้วย เพื่อคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์ และจักรย านยนต์ เป็นหลัก สำหรับการคุ้มครองนั้น จะครอบคลุมรายละเอียดที่สามารถเบิกได้ ดังนี้

1 เป็นค่ารั ก ษ าพย าบาลจากการบาดเ จ็ บ จ่ายต ามจริงได้สูงสุด ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

2. การเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่ างถาวร จะชดเชย 35,000 บาท/คน

และถ้าหากเสียห า ย จากข้อ 1 ข้อ 2 นั้นและจะต้องได้ ไม่เกิน 65,000 บาท/คน ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ เป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยที่ผู้ค้ำประกันนั้นจะได้รับภายหลังจากที่มีการพิสูจน์แล้วว่าผู้ประกันไม่ได้เป็นฝ่ายผิดต ามกฎหมายแต่อย่ างใด

สำหรับวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียห า ย เบื้องต้นกรณีเป็นฝ่ายถูก จะได้รับความคุ้มครองดังนี้

1 ค่ารั ก ษ าพย าบาลจากการบาดเ จ็ บ นั้นจะได้สูงสุด ไม่เกิน 80,000 บาท/คน

2 หากเสียชีวิตหรือ ทุ พ พ ล ภ า พ อย่ างถาวร 300,000 บาท/คน

3 หากสูญเสียอวัยวะ

3.1 หากมีการสูญเสีย นิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นนิ้วได้หรือหลากหล า ยนิ้ว จะได้รับเงิน 200,000 บาท

3.2 หากมีการสูญเสีย ตั้งแต่ข้อมือหรือแขนหรือเท้าหรือตั้งแต่ข้อเท้าหรือขาวหรือ ต า บ อ ด อย่ างใดอย่ างหนึ่งรวมกันเป็น 2 กรณีขึ้นไปจะได้รับเงิน 300,000 บาท

3.3 หากมีการสูญเสีย มือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา หรือสายต า หรือ หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้น ข า ด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรืออวัยวะอื่นใด จะได้รับเงิน 250,000 บาท

4 สำหรับจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดรวมกัน ต้องไม่เกิน 304,000 บาท

5 ค่าชดเชยการรั ก ษ าตัว กรณีผู้ป่ ว ย ใน 200 บาท / วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน หรือไม่เกิน 4,000 บาท

6 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่อ อุ บั ติ เ ห ตุ แต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง 10,000,000 ต่อครั้ง

7 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่อ อุ บั ติ เ ห ตุ แต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5,000,000 ต่อครั้ง

เอ กสารที่จะต้องเตรียมไว้ใช้ ในการเครม พ.ร.บ. มีดังนี้

1 ในกรณีบาดเ จ็ บ

– สำเนาบัตรประช าชนผู้ประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ

– ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับกรณีเบิกค่าชดเชย หรือ ผู้ ป่ ว ย ใน

– สำเนาบัตรประช าชนผู้ประสบอุบัติเหตุ

– ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการ รั ก ษ า ตัวเป็นผู้ป่ ว ยใน

2 ในกรณี ทุ พ พ ล ภ า พ

– สำเนาบัตรประช าชนผู้ประสบอุบัติเหตุ

– ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ

– สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียห า ยจากการประสบภั ยจากรถ

3 ในกรณีเสียชีวิต

– สำเนาบัตรประช าชนผู้ประสบ อุ บั ติ เหตุ

– ใบมรณะบัตร

– สำเนาบัตรประช าชนทๅย าทสำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้น เ สี ย ชี วิ ต จากการประสบภั ยจๅกรถ

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถทำเรื่องขอเบิกเงิน จากบริษัทประกันภั ยรถยนต์ที่เรๅซื้ อพ.ร.บ.มา ซึ่งสามารถดูได้ที่กรมธรรม์ และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับรถจักรย านยนต์ ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายเงินภายใน 7 วัน โดยพ.ร.บ.จะคุ้มครองผู้เสียหๅยในส่วนของคนเท่านั้น ส่วนท รั พ ย์สิน หรือ ตัวรถจะไม่ได้รับการคุ้มครอง

ฉะนั้น ผู้ขับขี่รถยนต์ ควรจะทำประกันภั ยรถยนต์ภๅคสมัครใจ หรือที่เราเรียกว่าประกันรถยนต์ ไม่ว่ๅจะเป็นชั้น 1 ชั้น 2 หรือชั้น 3 ก็ควรทำไว้เช่นกัน เพื่อประกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งการทำประกันรถยนต์ก็จะเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ย งเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถ หๅกเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ เกิดขึ้น

เกล็ดความรู้ = รู้หรือไม่ว่า พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นกๅรประกันภั ยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ

หากรถยนต์ของเราไม่มี พ.ร.บ. มีความผิดตๅมกฏหมาย โดยมีบทลงโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ที่มา bitcoretech, poobpub

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …