Home ข้อคิด ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ บอ กลักษณะนิสัยของคนเกิดได้

ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ บอ กลักษณะนิสัยของคนเกิดได้

10 second read
Comments Off on ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ บอ กลักษณะนิสัยของคนเกิดได้
0
74

วันนี้เราจะพาคุณไปเล่นเกมทำนา ย ลักษณะนิสัยต ามธาตุประจำตัวของคุณ กับบทความ ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ บอ กลักษณะนิสัยของคนเกิดได้ ไปดูกันว่าธาตุประจำเดือนเกิดบอ กลักษณะนิสัยของคุณได้แม่นแค่ไหนกัน

ร่างกายคนเราจะมีส่ วนประ ก อ บ ครบทั้ง 4 ธาตุ คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ หลอมออ กมาเป็นเรา แล้วลั ก ษ ณ ะ ธาตุในตัวเร าจะส่ งผลต่อลั ก ษ ณ ะอุปนิสัยในแต่ละคน มาดูลักษณะนิสัยข องคนแต่ละธาตุกันว่ าจะแม่นแค่ไหน

ธาตุไฟ สิงห์ ธนู เมษ

ลักษณะโดยทั่วไป จะเป็นคนที่รู้เท่าทันคน มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ นอ กจากนี้คนธ าตุไฟยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ ามมากกว่าคนธาตุอื่นๆ

เพราะมีความเข้าอ กเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่ างดีvทั้งยังมีอารมณ์ขัน และกล้าที่จะเผชิญหน้ าต่อ การเปลี่ยนแปลงที่เข้ ามาอยู่เสมอ ลักษณะของคนธาตุไฟที่สังเกตง่าย ในบรรดาทั้ง 4 ธาตุ

ธาตุไฟจะเป็นคนที่ต ามแฟชั่นสูง ดูจากการแต่งตัวที่มีเอกลักษณ์ ถ้าได้ใส่ชุดที่ค่ อนข้างเป็นทางการ ก็ต้องเป็นชุดที่เป๊ะ นอ กจากนี้ยังชอบที่จ ะใส่เครื่องประดับ เพราะชอบที่จะให้ค นสนใจในตนเอง และการใส่เครื่องประดับเยอะๆ จะทำให้คน มองเห็นเขาได้ง่าย ก็คือเสียเงินไม่ว่า เสียหน้าไม่ได้ ถือคติของมันต้องมีเลยล่ะ

ข้อเสียของคนธาตุไฟ บางครั้งคนธาตุไฟเป็ นคนที่มุ่งมั่นเกินไป ทำให้ละเลยในเรื่องข องสุขภาพจนล้มป่ ว ยอยู่เสมอ และเป็นคนที่วู่วาม ใจร้อน ไม่ค่อยละเอียด จนทำให้เกิดปัญหาต ามมาได้ คนธาตุไฟบา งครั้งก็จะก้าวร้าวอย่ างไร้เหตุผล ต้องการเป็นที่ยอมรั บของคนอื่น มากไป

นอ กจากนี้ยังชอบนำตนเองไ ปเปรียบเทียบกับใครต่อใคร จนทำให้ตนเองเกิดคว ามรู้สึกหมดกำลังใจเอาง่ายๆ คุณเป็นคนธาตุไหน อย่ างไรก็ดี นิสัยและบุคลิกของคนเร ายังประกอบไปด้ วยปัจจัยหล า ยๆ อย่ าง แต่การรู้ลักษณะคน แต่ละธ า ตุ คร่าวๆ ก็จะทำให้เราพอรู้ลักษณะนิสัยของตัวเรา และคนรอบข้างได้บ้าง

ธาตุดิน พฤษภ กันย์ มังกร

ลักษณะโดยทั่วไป ช าวราศีมังกร พ ฤ ษ ภ และ กั น ย์ มีธ า ตุดินเป็นส่วนป ร ะ ก อ บ หลัก ลักษณะนิ สั ยโดยทั่ วไปของธาตุดิน เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคง หนักแน่น เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบสูง

ถ่อมตน ล ะ เอียดรอบคอบ และเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่ง นอ กจากนี้ยังเป็นค นที่เก่งในการลงมือทำม ากกว่าการคิดวางแผน ลักษณะของคนธ าตุดินที่สังเกตง่าย ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คนที่ต ามแฟชั่น

เพราะงั้นจึงไม่ค่อยได้เห็นคว ามแฟชั่นนิสต้าในตั วเขานักหรอ ก เว้นแต่ว่าเขาจะทำงานใ นวงการแฟชั่นโดยตรง ความที่คนธาตุดินไ ม่ค่อยต ามแฟชั่นนั้น เราจึงได้เห็น

เขาใ ส่เสื้อผ้าซ้ำอยู่บ่อยๆ เพราะแบบนี้เอง เลยมีคนคิดว่าคนธ าตุดินข ี้เหนียวสุดๆ ที่จริงมันไม่ใช่แบบนั้นหรอ กนะ คนข ี้เหนียวที่แท้จริง คือคนที่ไม่ใช้เงินเลย แต่คนธาตุดินเขาเรียกว่า ใช้เงินเป็นต่างหากล่ะ

ข้อเสียของคนธาตุดิน เป็นคนที่อ ดทน เข้มแข็ง เก็บความรู้สึกเก่ง ทำให้ใครๆ ย ากที่จะเข้าใจ หรือเข้าถึงอารมณ์ของเขาจริงๆ บางครั้งจึงทำให้คนธ าตุดิน มักโดนคนรอบข้ างละเลยไปบ้าง

ธาตุน้ำ กรกฏ พิจิก มีน

ลักษณะโดยทั่วไป มักเป็นคนที่อ่อนไหวง่าย อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ยกเว้นคนธาตุน้ำราศีพิจิก เพราะเป็นน้ำที่ค่อนไปท างน้ำร้อนสักนิด คนธาตุน้ำเป็นคนที่ปรับตัวเข้ ากับคนอื่นได้ทุกสถานการณ์

เหมือนดั่งสายน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆ นอ กจากนี้คนธ าตุน้ำยังเป็นคนที่โ อบอ้อมอารี มีความเห็นอ กเห็นใจผู้อื่นเสมอ และใจเย็น รักสงบ ลักษณะของคนธ าตุน้ำที่สังเกตง่าย เป็นคนชอบแต่งตัวสบายๆ ไม่ใส่เครื่องแบบ

บางทีก็สบายๆ แบบที่ว่าใส่ชุดออ กมาข้างนอ ก กับชุดตอนอยู่บ้ านไม่ได้ต่างกันเลย เรียกว่าสายชิลอย่ างแท้จริง อีกหนึ่งไอเท็มที่ข าดไม่ได้ของคนธาตุน้ำ ก็คือรองเท้าแตะ หากในที่ทำงาน

เห็นใครชอบเอารองเท้ าแตะมาเปลี่ยน สันนิษฐานได้เลยว่า คนนั้นธาตุน้ำแน่ๆ อีกอย่ างคือ หากมีคนอยู่รวมกันเยอะๆ คนธาตุน้ำมักเป็นคนที่ยืนหลังสุด เพราะเป็นคนค่อนข้างเขินอาย และเป็นคนโลกส่วนตัวสูง

ข้อเสียของคนธาตุน้ำ เป็นคนที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย บางทีทำให้กล ายเป็นคนที่เรื่อยๆ เอื่อยๆ ปล่อยอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล และยังเป็นคนที่คิดมาก มักเก็บทุกสิ่งทุกอย่ างมาคิด เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ด้วยความที่เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง ทำให้บางครั้งก็ชอบปลีกวิเวก รักที่จะอยู่คนเดียว ปิดกั้นโลก ไม่ยอมให้คนอื่นเข้ามา

ธาตุลม เมถุน ตุล กุมภ์

ลักษณะโดยทั่วไป โดยส่วน มากแล้ วเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่ง เคลื่อนไหว และเกิดการเปลี่ยนแปลงเห มือนสายลมอยู่เสมอ เก่งในเรื่องใช้สติปัญญา ในการตัดสินใจ และแก้ปัญหา เป็นนักคิด

นักวางแผน มีความเป็นผู้นำ มีชั้นเชิงในการเจรจาสื่อส าร และยังตัดสินใจได้รวดเร็ว คนธาตุลมจึงเป็นที่ปรึกษ าให้แก่ผู้อื่นได้เสมอมา ลักษณะของคนธาตุลมที่สังเกตง่าย จะเป็นคนที่มีสไตล์ที่ชัดเจน เป็นตัวของตัวเอง

แม้จะแต่งตัวไม่เก่ง แต่เรามักจะได้เห็นก ารมิกซ์แอนด์แมชต์ ที่ดูดีต ามจินตนาก ารของช าวธาตุลมอยู่ประจำ ชอบใส่เครื่องประดับเยอะๆ ไม่ค่อยสนใจเรื่องของแบรนด์เนม สนใจแค่เอามามิกซ์ได้อย่ างลงตัวก็ใช้ได้แล้ว หากอยู่ในวงสนทนา คนธาตุลมจะไม่ใช่ค นที่เริ่มชวนคุยก่อน จะคอยดูคนอื่นๆ เงียบๆ ซะมากกว่า

ข้อเสียของคนธาตุลม เป็นคนที่มุ่งมั่นในความสำเร็จ ทำให้บางครั้งก็อ าจจะผิดหวังได้ และมักไม่ค่อยมั่นคงในคว ามรักเท่าไรนัก ชอบที่จะใฝ่หาคว ามรักอยู่ร่ำไป บางทีก็อาจจะถูกม องว่าเป็นคนเจ้าชู้ แม้จะมีความเปลี่ยนแ ปลงบ่อยแค่ไหน ในบางมุมก็เป็นคนที่สุขุม เยือ กเย็น เลยกล า ยเป็นคนที่เชื่องช้า ตัดสินใจช้า

ที่มา yimlamun, horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …