Home ข้อคิด ประโยชน์ของการมีเงินที่คนสมัยใหม่ มักมองข้าม

ประโยชน์ของการมีเงินที่คนสมัยใหม่ มักมองข้าม

26 second read
Comments Off on ประโยชน์ของการมีเงินที่คนสมัยใหม่ มักมองข้าม
0
27

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้สิ่งดีๆ ที่ได้จากมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในย ามแก่เฒ่า กับบทความ ประโยชน์ของการมีเงินที่คนสมัยใหม่ มักมองข้าม ไปดูกันว่าการที่คุณนั้น มีเงินออม จะช่วยให้ชีวิตของดีขึ้นได้อย่ างไร

วันนี้เราจะพาคุณ ไปดูประโยชน์ของการออม เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหล า ยๆคน ที่คิดเริ่มจะเก็บออมเงินจริงๆจังๆสักที ซึ่งเราก็เชื่อว่าหากใคร

ได้รู้ ถึงประโยชน์การออม แล้วคงอย ากจะเก็บเงินขึ้น มามากกว่าเดิมและอาจจะทำมันสำเร็จก็ได้ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันได้เลยปัจจุบัน มีนโยบายจากทุกภาคส่วน

สนับสนุนให้คนในประเทศ รู้จักการออมเงิน มากขึ้นตั้งแต่ระดับเด็กน้อย ไปจนถึงวัยทำงาน เพราะทุกภาคส่วน เห็นตรงกันว่าการออมมีประโยชน์อย่ างมหาศาล ช่วยให้สังคม

ในระดับครัวเรือนดีขึ้นส่ งผลให้ระดับใหญ่กว่านั้น นั่นคือระดับเศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้า เพราะนำเงินที่ได้ จากการออมนั้น มาปรุงปรับ

และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ให้มีความมั่นคงมากขึ้น สำหรับใครที่คิดจะออมเงินแต่ก็ยังรีรอ ไม่ได้ออมเงินสักที ผมก็จะแนะนำ

ให้ลองอ่า นบทความนี้ดูชื่อบทความว่า ประโยชน์ของการออมเงิน ว่าการออมเงินนั้น มันดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ในปัจจุบันและอนาคตแค่ไหน มาเริ่มศึกษา

ประโยชน์ ของการออมเงินกันเลยครับประโยชน์ของการออมเงิน

1 การออมเงินนั้น สามารถทำให้อนาคตคุณ ดูสดใสและเพิ่มความมั่ งค งต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้

2 เงินออมสามารถ เก็บไว้ เพื่อเป็นเงินในการจัดงานแต่งงานหรือเก็บไว้ใช้ หลังจากการแต่งงาน หรือจะเก็บไว้ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

3 การออมเงินเป็น การเก็บเงินเผื่อไว้ใช้ย ามฉุ กเฉิ น เป็นต้นว่า หากวันข้างหน้าคุณประสบอุ บั ติเห ตุ โดยมิได้คาดคิด ก็มีเงินออมก้อนนี้คอยช่วยคุณ

4 และสุดท้ายการออมเงิน ทำให้เราไม่มีห นี้ ที่คนส่วนใหญ่เป็นห นี้เพราะไม่มีเงินออม ต้องการเงินก้อน ไปใช้และเ งินที่ได้มาก็ต้องไปผ่ อ นใช้ห นี้อีกส่วน ก็นำไป หมุนเวียน ในการใช้ต ามวิถีชีวิตของแต่ละคนซึ่งคนไม่มีห นี้ นอนหลับสบายกว่า คน มีห นี้เยอะเลยนะครับไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลว่า เจ้าห นี้จะมาเมื่อไหร่

5 เงินออมสามารถช่วย ให้คุณสามารถนำเงินก้อนนี้ ไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

6 ในย ามที่เราแก่ชรา แต่ไม่มีลูกหลาน เงินออมของเรา ยังนำไปเข้าวัดวาอารามหรือมูลนิธิต่างๆ ได้สร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัวในย ามที่เรา ไม่มีลมห า ยใจแล้ว

7 เงินออมช่วยคุณในย ามแก่เฒ่า ช่วยให้คุณมีเงินใช้จ่ายต่อในเวลาที่คุณไม่มีเรียวแรงทำงานต่อแล้ว

8 เงินออมนั้น สามารถนำไปช่วยคนในครอบครัวของคุณ ที่เกิดป่ ว ยไม่สบายกะทันหัน สามารถนำไปช่วย โดยที่การเ งินของเรา ไม่สะดุดหรือไม่ช็อต

9 เงินออมสามารถ ส่ งต่อเป็น มรดกต่อลูกหลานได้

10 เงินออมเก็บไว้ เพื่อในนำซื้ อบ้าน ซื้ อรถ หล า ยคนเลือกที่จะจ่ายเงินสดแทนการผ่ อ น ซึ่งถือว่าเป็นภาระ และมี ดอ กเบี้ย ต ามติดมาเป็นหางว่าวและเลือกที่จะ จ่ายเ งินก้อน เมื่อพร้อมเพื่อย ามหลับ จะได้นอนสบายไม่ต้องกังวลว่า เงิ นช็อตเมื่อไหร่ จะโดนเค้ามายึดรถ หรือยึดบ้านกลับไป

11 เก็บเงินออมเผื่อไว้ใช้ เวลาที่เราอย ากไปเที่ยวไหน เช่น ในเอเชียหรือในยุโรป หรือในสถานที่ที่คุณฝันไว้ อย ากไปสักครั้งเงินออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

12 ย ามคุณแก่ชราลง สังขารของคนเรา ย่อมไม่เที่ยง มีโร คนั้น โร คนี้มารุมเร้าคุณ ก็จะได้มีเงินรั กษ าโ รคภั ยต่างๆที่เข้ามารุมเร้า

13 การออมเงินยังช่วยให้คุณ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ต้องการในอนาคตได้อีกด้วยเช่น คุณต้องการมีรถยนต์ เป็นของตนเอง ภายในเวลาสองปี การออมเงินของคุณ ช่วยทำให้คุณมีเงิ นซื้ อรถยนต์ได้

14 การออมเงิน ทำให้คุณมีเงิน ที่จะนำไปล งทุ น หรือทำธุรกิจโดยที่ไม่ต้องไปกู้ห นี้ยืมสิน เพื่อนำมาสร้างฐานะ ความมั่ นค งให้แก่คุณครอบครัว และลูกหลาน ต่อไปในอนาคตได้

จากที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงความสำคัญบางส่วนเล็กๆเท่านั้นนะครับ ซึ่งเงิ นที่ได้จากการออม ยังมีประโยชน์อีกมากหากพิจารณาในภาพรวม จะพบว่าประเทศที่มี ปริมาณเงิ นออมสูงจะมีการอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่ างรวดเร็วเพราะสามารถนำเ งินออมที่มีเป็นเงิ นทุน ในการพัฒนาประเทศและสร้างสาธารณูปโภค พื้นฐานส่ งเสริมศักยภาพ การล งทุ นของประเทศไม่ต้องไปติดห นี้ ติดสิน ขอยืมเงินกู้ จากต่างประเทศ เพราะจะยิ่งทำให้เราเสียดุลการค้า ต่างประเทศมากขึ้น

และอาจเกิดความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยนได้อีกด้วย จากประโยชน์ของการออมเงินต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ล้วนแล้ว แต่สร้างผลประโยชน์ให้ แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง พนักงานเอกชนหรือข้าราชการ ถ้ามีเงินออมแล้ว ก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัวสบายไปด้วย เพราะความสุขของครอบครัว เกิดขึ้นจากรากฐานของความมั่นคงทางฐานะและท รั พ ย์สิน ของคนที่อยู่ในครอบครัวซึ่งการออมเงิ นนั้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่

จะอยู่ในช่วงวัยไหนก็สามารถที่จะออมเงินได้ เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจและรักในการออมเงิน ชีวิตที่ดีและความมั่นคงของคุณก็จะอยู่ตรงหน้า ไม่มีคนไหนในโลก ที่ออมเงิ นแล้วเป็นทุ ก ข์มีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุข ความเจริญในชีวิต เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็นซึ่งผู้ที่ออมไม่เป็น จะมีลักษณะเป็นผู้ออมอย่ างเดียว ไม่เป็นผู้บริโภค จะเรียกคนจำพวกนี้ว่า ขี้งก การออมเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดแต่ความทุ ก ข์การออมเงินที่ดีนั้น ควรออมแต่พอ ดี ไม่เบียดเบียนความสุขของตนเองจนต้องทำให้เป็นทุ ก ข์

เพราะการออมคือการที่รายได้ หักกับรายจ่ายซึ่งเงินที่เหลือนั้น จะกล า ยมาเป็นเงินออม และเงินที่ออมในวันนี้จะไม่ได้สูญห า ยไปไหน แต่เงินจำนวนนี้ จะกลับมา ให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ออมในอนาคต ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การออมเงินนั้นดีแค่ไหนจากคำที่มีคนกล่าวว่า ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน ถ้าหากจะเปลี่ยนเป็นไม่มีใครที่ จะแก่เกินออม ก็จะดูเข้าท่าไปอีกแบบ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ ยังไม่สายที่จะออม เพื่อรากฐานที่มั่ งค ง ของเราในอนาคต

ที่มารูปภาพ  freepik

ที่มา m i l l i o n a i r e m o n e y h u b,f a h h s a i

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …