Home ข้อคิด ประโยชน์เยอะเพียงกาแฟดำผสมมะนาว วันละ 1 แก้ว

ประโยชน์เยอะเพียงกาแฟดำผสมมะนาว วันละ 1 แก้ว

10 second read
Comments Off on ประโยชน์เยอะเพียงกาแฟดำผสมมะนาว วันละ 1 แก้ว
0
52

วันนี้เราจะพาคุณไปดูประโยชน์ดีๆ จากการดื่มกาแฟผสมน้ำมะนาวในทุกวัน จะช่วยให้คุณได้รับสิ่งที่ดีต่อร่ า งก า ย กับ ประโยชน์เยอะเพียงกาแฟดำผสมมะนาว วันละ 1 แก้ว ไปดูกันว่าคุณจะได้รับอะไรบ้าง

สำหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟ วันนี้เรามีเรื่องร าวเกี่ยวกับประโยชน์ของก ารดื่มกาแฟมาฝ า ก ซึ่งเราได้นำเรื่องร าวจากประสบก ารณ์ของพี่คนหนึ่ง ที่เล่าเกี่ยวกับก ารดื่มกาแฟ ซึ่งกาแฟที่พี่เขาดื่มนั่นคือ กาแฟดำผสมมะนาว จะเป็นอย่ างไรเราไปดูกันเลย

ประสบการณ์ของคุณพี่

หลังจากที่ตื่นนอนต อนเช้าในทุกๆ วัน ดิฉันมักจะเลือ กก ารดื่มกาแฟดำแบบใส่น้ำต าลเป็นประจำอยู่เสมอ เพราะดิฉันเชื่อมาเสมอว่า การดื่มกาแฟดำใ ส่น้ำต าลตอนเช้า จะช่วยให้การขับถ่ ายของดิฉันสะด วกมากยิ่งขึ้น ใช่ค่ะ มันทำให้ระบบการขับถ่ า ย

ของดิฉันดีขึ้น แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ต ามมาคืออะไร หลังจากที่ฉันใช้ชีวิ ตแบบดื่มกาแฟใส่น้ำต าลม าโดยตลอ ดระยะเวลา 2 ปี ฉันได้ตรวจสุขภาพประจำปี ปรากฏว่า ค่าน้ำต าลในโ ล หิ ตของดิฉันสูงขึ้น มาก

คุณหมอแนะนำว่ าให้ดิฉันงดน้ำต าล คุณหมอเข้าใจว่ าดิฉันติดกาแฟแ บบใส่น้ำต าล คุณหมอก็เลยบอ กใ ห้ฉันเปลี่ยนวิธีก ารดื่มกาแฟในตอนเช้าดู ลองใส่มะน าวแทนน้ำต าลลงไป ดิฉันได้ลองทำต ามคำแนะนำของคุณหมอ ภายในระยะเวลา 6 เดือนต่อมา

ดิฉันได้ไปตรวจร่างกาย และตรวจโ ล หิ ตกับคุณหมอท่านเดิม ผลปรากฏว่า ค่าน้ำต าลในโ ล หิ ตของดิฉันลดลงเป็นจำนวน มาก และสิ่งที่ได้ต ามมาก็คือ ระบบการขับถ่ ายในตอนเช้าของดิฉันดีม ากกว่าก่อน ผิวพรรณของดิฉันก็ดีขึ้น

สำหรับใครที่ชอบดื่มก าแฟดำแบบไม่ใส่น้ำต าล แล้วหัน มาดื่มก าแฟดำใส่มะนาว ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับร่ างกายของเรานั้นมีม ากมายดังต่อไปนี้

1 กาแฟดำผสมน้ำมะนาวสด

สำหรับใครที่มีปัญห าเกี่ยวกับระบบก ารขับถ่าย รู้สึกว่าตัวเองท้องผูกบ่อย ขับถ่ายย าก ขับถ่ายไม่ตรงเวลา รู้สึกมึนศีรษะข้ างเดียวเวลาตื่น ม าในตอนเช้า ไม่กระปี้กระเป่า ไม่มีเรี่ยวแรงในการทำงาน รับรองว่าหากดื่มน้ำก าแฟดำผสมกับมะนาว

ในอัตราส่วน กาแฟดำครึ่งถ้วย น้ำมะนาวครึ่งลูก ตื่นเช้ามาก็ดื่มได้เลย รับรองว่าระบบการขับถ่ ายของคุณจะดีเยี่ยม อีกทั้งกาแฟยังมีส่วนช่ วยในเรื่องของการขย ายหลอ ดลม ทำให้การไหลเวียนของโ ล หิ ตทั่วร่างกายทำงานได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของก ารตกค้างสิ่งต่างๆ

ที่อยู่ในเรื่องข องระบบขับถ่าย โดยเฉพาะไขมันที่ติดอยู่ต ามผ นั ง ลำ ไ ส้ ให้หลุดออ กไปกั บการขับถ่ายได้อีก ควรดื่มกาแฟดำผสมมะนาวอย่ างน้อยให้ได้สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ยังช่วยลดหน้าท้องได้อีกด้วย

2 กาแฟดำหนึ่งแก้วทุกวัน

สำหรับใครที่ชอบดื่มก าแฟดำแบบไม่ใส่น้ำต าลเป็นประจำทุกวัน อย่ างน้อยวันละ 1-2 แก้ว ทางการวิจัยของสถ าบันต่างช าติได้ออ กม าบอ กว่า การดื่มกาแฟดำวันละ 1 แก้ว มีส่วนช่วยในเรื่องของก ารลดระดับคอเลสเตอรอลในโ ล หิ ตได้

อีกทั้งยังช่วยป้องกันโ ร คที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ เนื่องจากในกาแฟนั้น มีส ารชนิดหนึ่งที่เรียกว่านิโคติน คนละชนิดจัดที่อยู่ในบุ ห รี่ แปลส ารชนิดนี้เป็นวิต ามินบีรวมชนิดหนึ่งที่ร่ างกายของเราต้องการ มีส่วนช่วยในเรื่องของก ารลดระดับคอเลสเตอรอลในโ ล หิ ตได้ อีกทั้งยังช่วยป้องกันก ารแข็งตัวของห ล อ ด โ ล หิ ตได้อีกด้วย

3 งานวิ จั ยของการดื่มกาแฟ

มีงานวิ จั ยบอ กว่า การดื่มกาแฟดำวันละไม่เกิน 5 แก้ว โดยไม่ใส่น้ำต าลเลย ช่วยลดระดับคว ามเสี่ยงเกี่ยวกับหัวใจ ช่วยไม่ให้เกิดก ารอุดตันของห ล อ ด โ ล หิ ต อีกทั้งยังช่วยลดสภ าวะไขมันอุดตันในโ ล หิ ตได้ มีโอ กาสช่วยลดคว ามเสี่ยงเกี่ยวกับเบ าหวานได้มากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการตีพิมพ์ลงวารส ารเกี่ยวกับโภชนาการ

ทางการแพทย์ของมหาวิทย าลัยฮาร์วาร์ดได้บอ กว่า คนที่ดื่มกาแฟดำวันละ 4 แก้ว มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเบ าหวานน้อยกว่าคนที่ไ ม่ดื่มกาแฟเลย เนื่องจากในกาแฟมีส ารชนิดหนึ่งที่มีคว ามเกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระ ชนิดเดียวกับที่อยู่ในองุ่น มีคุณค่าสูงมากกว่ าตระก ูลเบอร์รี่อีกด้วย และการดื่มกาแฟดำนั้น ยังมีส่วนช่วยใ นเรื่องของการทำให้คว ามจำของคุณดี อีกทั้งยังช่วยชะลอคว ามจำเสื่อมได้มากถึง 65 เปอร์เซ็นต์

เป็นการศึกษาก ารวิจัยจากฟินแลนด์ ให้คนที่อยู่ในช่วงวัยกล างคน อายุประมาณ 30-45 ปี ดื่มกาแฟดำ 5 แก้วเป็นประจำ ผลปรากฏออ กมาว่า ช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับคว ามจำได้ดีมากกว่าค นที่ไม่ดื่มกาแฟดำเลย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ส อ ดคล้องกับทางด้านอเมริก าตอนเหนือ ที่ออ กมาบอ กว่า ดื่มกาแฟดำ 2 แก้วทุกวัน จะช่วยพัฒน าความจำ และเพิ่มความจำในระยะสั้นได้ ทำให้ส ม อ งทำงานได้เร็วขึ้น

เมื่อเพื่อนๆ รู้ทั้ง 3 ข้อนี้แล้ว อย่ าลืมที่จะหัน มาดื่มก าแฟดำเป็นประจำแบบไม่ใ ส่น้ำต าลกันนะ หวังว่าประโยชน์ และความรู้ที่นำมาฝากในวันนี้ เพื่อนๆ จะสามารถนำไปใช้ใ นชีวิตประจำวันได้

ที่มา : horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …