Home ข้อคิด ผลไม้ 5 ชนิด ทานทุกวัน มีประโยชน์เยอะ หล า ยคนยังไม่เคยรู้

ผลไม้ 5 ชนิด ทานทุกวัน มีประโยชน์เยอะ หล า ยคนยังไม่เคยรู้

8 second read
Comments Off on ผลไม้ 5 ชนิด ทานทุกวัน มีประโยชน์เยอะ หล า ยคนยังไม่เคยรู้
0
46

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การทานผลไม้เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน กับบทความ ผลไม้ 5 ชนิด ทานทุกวัน มีประโยชน์เยอะ หล า ยคนยังไม่เคยรู้ ไปดูกันว่ามีผลไม้ชนิดใดบ้างที่เราสามารถทานได้เป็นประจำทุกวัน

1 มะละกอ

มะละกอเป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยในการย่ อ ยอาหารได้ดี ช่วยทำให้โปรตีนแตกตั วและยังเป็นผลไ ม้ที่ทำให้ลำไ ส้สะอาดเป็นการดี ท็ อ กซ์ ลำไ ส้อีกแบบหนึ่ง หากทาน มะละกอเป็นประจำจะช่วยลดอ า การของโ ร ค ซึ มเ ศ ร้ าได้ด้วย เพราะมีเ อ็ น ไ ซ ม์ปาเปน มาช่วยย่อยเปปซินในกระเ พ า ะ อาหาร เหมือนกับมะม่วง

2 สับปะรด

เป็นผลไม้ที่มีรสช าติเปรี้ยวหวาน หอมอร่อย และยังทำให้ร่างกายสามารถย่ อ ย อาหารได้ดีขึ้นจากเอนไซม์โปรเมลินที่สูง จะช่วยทำให้การทำงานของกรดไ ฮ โ ด ร คล อ ริกใ นกร ะเ พ าะอาหารทำ ง า นได้ดีขึ้น และช่วยทำให้ ข อ ง เ สี ยที่เป็นโ ป ร ตี นแตกตั ว เ ร็ วขึ้น สามารถช่วยรั ก ษ าอ า การอั ก เ ส บของก ร ะ เ พ าะอา ห า ร ช่วยซ่อมแซม ส่วนที่สึกหรอของร่างกาย และวิต ามินซีที่สูงช่วยทำให้ไม่เป็นหวัด

3 องุ่น

เป็นผลไม้ที่ช่วยให้ร่างกายของเราฟื้นฟูสภาพให้กลับมาแข็งแรง สดชื่นได้ ด้วยเกลือแร่ องุ่นสามารถช่วยฟ อ ก ล้างและขับ พิ ษในร่างกายได้ บำรุงเ ลื อ ด และช่วยให้ระบบภ า ยในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและยัง ป้อง กั น ห วั ดได้อีกด้วย

4 แอปเปิ้ล

การทานแอปเปิ้ลบ่อยๆจะช่วยให้ร่างกายได้ดี ท๊ อ กซ์ตัวเอง โดยจะทำให้โ ป รตี นในลำไ ส้ ของเ รา เ น่ าบูดแ ละช่วยกวาดของเสียในร่างกายอ อ กจากระบบ ช่วยให้ระบบ การย่ อ ยอ าหารทำงานได้อ ย่ า งเต็มที่ และมีวิต ามินเกลือ แ ร่ น้ำต าลไ สูง มาก ช่วยลดน้ำหนักได้

5 แตงโม

แตงโมเป็นผลไม้ที่ทานอร่อย หาทานง่าย เป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะสามารถช่วยล ด อ าการข า ดน้ำของร่างกายได้อย่ า งดี เป็นผลไม้ที่ช่วยฟ อ ก ล้ างและช่วยรั ก ษ าแ ผ ลในกร ะเ พ าะอาหา รได้ นอ กจากนี้ยังช่วยล ดควา มดันเ ลื อ ดสำหรับผู้ที่มีอาการความดันสูงอีกด้วย

หากเราสามารถทานผลไม้ได้ทุกวัน จะช่วยให้ร่างกายของเรามีสุ ข ภ า พ ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอ ย่ า งยิ่งถ้าเราทานผัก น้อย หรือไม่พอ การทานผลไม้ก็จะช่วยเพิ่มกา ก ใยอาหารแ ละเสริมวิต ามินต่างๆที่ร่างกายต้องการ ถ้าไม่อ ย ากเ จ็ บป่ ว ย บ่ อยๆก็อ ย่ าลืมทานผลไม้กันให้บ่อยขึ้นนะ

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …