Home ข้อคิด ลักษณะนิสัยของคนธาตุทั้ง 4

ลักษณะนิสัยของคนธาตุทั้ง 4

8 second read
Comments Off on ลักษณะนิสัยของคนธาตุทั้ง 4
0
17

วันนี้เราจะพาคุณไปดูคำทำนา ยลักษณะนิสัยใจคอที่แท้จริงของคนธาตุทั้ง 4 กับ ลักษณะนิสัยของคนธาตุทั้ง 4 ไปดูกันว่าคนทั้ง 4 ธาตุจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่ างไ ร บ้าง

มนุษย์ทุกคนล้วนมีนิสัยแตกต่างกันออ กไปต ามแต่ละบุคคล วันนี้เราจะมาจัดประเภทนิสัยแบบง่ายๆ โดยแบ่งเป็นธาตุแต่ละธาตุ ทั้ง ดิน น้ำ ลม ไฟ อย ากรู้แล้วใช่ไหมว่านิสัยแบบคุณใกล้เคียงธาตุไหนบ้าง ไปดูกันเลย

1. ‘..คนธาตุไฟ..’

ธาตุไฟนั้นจะเป็นคนที่รู้เท่าทันสถานการณ์ รู้เท่าทันคน มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ที่ดี อีกทั้งยังเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ ชอบเข้าสังคม

มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี นอ กจากนี้แล้วช าวธาตุไฟยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้าม มีความเข้าอ กเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่ างดี มีอารมณ์ขัน และกล้าที่จะเผชิญหน้าต่อสิ่งแปลกใหม่และการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเข้ามาอยู่เสมอ สำหรับข้อเสียของธาตุไฟ คือ การที่ช าวธาตุไฟเป็นคนที่มุ่งมั่นเกินไป จึงทำให้ละเลยในเรื่องของสุขภาพ จนล้มเจ็ บอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังเป็นคนที่ค่อยข้างเผด็จการ ชอบที่จะควบคุมให้ผู้อื่นคิดอย่ างที่ตนเองต้องการ

บางครั้งก็วู่วาม ใจร้อน ก้าวร้าวอย่ างไม่มีเหตุผล และยังต้องการเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนอื่น มากจนเกินพอดี นอ กจากนี้ยังมักนำตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ จนบางครั้งทำให้ตนเองเกิดความรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจเอาง่ายๆ

2. ‘..คนธาตุดิน..’

มักที่จะเป็นคนที่มีนิสัยมั่นคง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นสูง ชอบที่จะพิสูจน์ ความสามารถของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายต าของบุคคลอื่น นอ กจากนี้แล้วยังเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ละเอียดรอบคอบ รักความยุติธรรมเป็นอย่ างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้เป็นอย่ างดี ย ากที่ใคร

จะได้เห็นอารมณ์โ ก ร ธของช าวธาตุดินได้ คนที่มีธาตุดินมักจะเป็นนักปฏิบัติหรือนักลงมือทำมากกว่าที่จะเป็นนักคิด หรือนักวางแผน จึงทำให้เป็นคนที่นิยมในสิ่งที่สามารถจับต้องได้มากกว่าความคิดที่ไม่สามารถจับต้องได้ นอ กจากนี้แล้วยังเป็นพวกวัตถุนิยม เชื่อมั่นในตนเองสูง และมีความสามารถในเรื่องของการจัดการสิ่งต่างๆ ได้ดีอีกด้วย แต่ถึงอย่ างไรช าวธาตุดินก็มีจุดด้อยคือ การที่มักเป็นคนที่จะจดจำเรื่องราวความเ จ็ บ ป ว ดต่างๆ ในอดีตได้แม่นยำ

จนย ากที่จะลืมเลือนหรือให้อภั ยกับคนที่เคยทำร้า ยตนได้ และการเป็นคนมุ่งมั่นทำงานในหน้าที่ของตนเอง อย่ างเต็มที่จนละเลยความต้องการของตัวเองไป จึงทำให้ไม่มีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นคน ที่มีความลับเยอะ เก็บความรู้สึกเก่งจนไม่สามารถแสดงออ กถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองได้ จนในบางครั้ง ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็รู้สึกว่าช าวราศีธาตุดินนั้นเป็นคนที่เข้าใจย ากและเข้าถึงได้ย ากไปโดยปริย าย

3. ‘..คนธาตุน้ำ..’

น้ำมีความสำคัญต่อ การดำรงชีวิตของทุกๆ ชีวิต จึงทำให้ผู้ที่เป็นธาตุน้ำนั้นมีความสัมพันธ์ในเรื่องของทางอารมณ์ ความรู้สึกได้ดี ดังนั้นคนธาตุน้ำจึงเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายและเปลี่ยนแปลงได้ตลอ ดเวลา เนื่องจากน้ำ สามารถเปลี่ยนรูปร่างไปต ามสิ่งแวดล้อมได้จึงทำให้คุณเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือสถานการณ์อื่นได้ง่าย

อีกทั้งยังเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ขี้สงสาร เห็นอ กเห็นใจผู้อื่นเสมอ และยังเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัว ขยันขันแข็ง มีไหวพริบดี วางตัวดี พูดจาดี มีความรับผิดชอบ และไม่นิยมความรุนแรง แต่ถึงอย่ างไรก็ต ามผู้ที่มีธาตุน้ำ ก็มีข้อเสียที่ควรระวัง คือ การที่เป็นคนเรื่อยๆ เลื่อนลอย อารมณ์มักขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตนเองมากกว่าเหตุผล

อีกทั้งยังเป็นคนคิดมากมักเก็บทุกสิ่งทุกอย่ างมาคิดอยู่เรื่อยไป ในบางครั้งก็เป็นคนที่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ จึงทำให้ดูเป็นคนแข็งกร้าว ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ทั้งที่ไม่เคยคิดที่จะทำร้า ยใคร นอ กจากนี้ยังพอใจกับการ อยู่ในโลกแห่งจินตนาการของตนเอง มากกว่าการอยู่ในโลกของความเป็นจริงอีกด้วย

4. ‘..คนธาตุลม..’

เป็นคนที่มีการเคลื่อนไหวหรือ การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอ ดเวลา อีกทั้งยังเป็นราศีของการใช้เหตุผลและสติปัญญาเป็นสำคัญ จึงมักใช้สติปัญญาและเหตุผลเป็นตัวตัดสิน มากกว่าอารมณ์ จึงทำให้ช าวธาตุลมเป็นนักคิดและนักวางแผนที่ดีทีเดียว นอ กจากนี้แล้วธาตุลมยังเป็นคนที่มีวาทศิลป์และมีคารมดี จึงทำให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร สามารถทำความรู้จัก

ผู้อื่นได้อย่ างรวดเร็ว และยังเป็นคนที่มีอารมณ์ดี สนุกสนานร่าเริงอยู่เสมอ แต่ก็เป็นคน..ที่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต มีความเป็นผู้นำ เด็ดเดี่ยว ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหล า ยที่ผ่านเข้ามา นอ กจากนี้ยังเป็นคนที่ตัดสินใจเก่งและตัดสินใจเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จึงสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำ

แก่ผู้อื่นได้เป็นอย่ างดี แต่ถึงอย่ างไรก็ต าม การที่ช าวธาตุลมเป็นคนที่มุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จมากเกินไป จึงทำให้บางครั้งก็เกิดความผิดหวังได้ อีกทั้งยังเป็นคนที่นิยมใฝ่หาความรู้มากกว่าความรัก จึงทำให้มักเป็นคนเจ้าชู้

ไม่มั่นคงต่อความรักเท่าที่ควร นอ กจากนี้แล้วการที่เป็นคนเงียบๆ หรือสุขุมเยือ กเย็น มากจนเกินไปจะทำให้กล า ยเป็นคน เฉื่อยช าและเชื่องช้า ขา ดพลังในการดำเนินชีวิต และด้วยการที่เป็นคนใช้ชีวิตอย่ างคุ้มค่าจนบางครั้ง ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องสุขภาพเท่าที่ควร จึงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ง่าย

เป็นยังไงกันบ้าง นิสัยของคุณเข้าข่ายธาตุไหนกันบ้าง คอมเมนต์บอ กกันได้ที่ใต้โพสต์เลยนะ แล้วถ้าเล่นแล้วสนุก ถูกใจ ก็ฝากแชร์ต่อให้คนอื่นๆมาเล่นกันด้วยหล่ะ

ที่มา : e-yhangwa

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …