Home ข้อคิด วิ ธีการรับมือในวันที่รถโดนชน ให้ไม่เสียเปรียบ

วิ ธีการรับมือในวันที่รถโดนชน ให้ไม่เสียเปรียบ

17 second read
Comments Off on วิ ธีการรับมือในวันที่รถโดนชน ให้ไม่เสียเปรียบ
0
9,965

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการรับมือ กับการโดนรถชน กับบทความ วิ ธีการรับมือในวันที่รถโดนชน ให้ไม่เสียเปรียบ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

เชื่อเลยว่าเพื่อนๆหล า ยคนที่ซื้ อประกันภั ยรถยนต์ไว้ ไม่เคยรู้มาก่อนเเน่นอน โ ดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเคลมเลย วันนี้เรามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเคลมประกัน เมื่อเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ มาฝากกัน คุณ Somchet J.Mhin ได้โ พ ส แ ช ร์ ประสบการณ์ ผ่ า นทาง Platform Facebook โดยมีเนื้อหาใจความว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหล า ยปีก่อน ตัวเขาเองได้ถูกรถคู่กรณี วิ่งมาชนตรงส่วนของท้ายรถในขณะกำลังหักรถเลี้ยวเข้าบ้าน ซึ่งต้องใช้เวลาในการซ่อมรถนานถึง 2 เดือน เ พ ร า ะบริษัทประกันของคู่กรณีบ่ายเบี่ยง พูดคุย ด้วยมีจุ ด ประสงค์เพื่อปัดความรับผิ ดชอบ เขาจึงทำการขอเคลมประกัน

ในส่วนข า ดผลประโยชน์ 45 วัน ที่ไม่มีรถใช้ ซึ่งเขาได้เรียกเป็นเ งิ น 1,000 บ า ท-วัน และค่าเสื่อมสภาพของรถ รวมแล้วเป็นเ งิ นสูงถึงเกือบ 6 หมื่นบ า ทเล่นเอาบประกัน ของคู่กรณีต้องอึ้ง และรีบขอต่อรองที่จ่ายในจำนวนเ งิ น 20,000 บ า ท เมื่อเกิดการต่อรองกันเกิดขึ้น จึงจบที่จำนวนเ งิ น 25,000 บ า ท เขาก็ยอมตกลงเ พ ร า ะเบื่อที่จะต่อปากต่อคำกันเ สี ยเต็ม ประดา คุณ Somchet J.Mhin ยังโ พ สให้ข้ อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเอกส า ร ต่างๆที่จะต้องใช้ประกอบ การเรียกค่าเ สี ยห า ย ค่าสินไหม และค่าอื่นๆ ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างและตัว อ ย่ า งในการเขียนขอค่าสินไหม ซึ่งมีดังนี้

1 สำเนาใบเคลม

2 สำเนาใบรับรถได้จากอู่ที่เรานำรถไปซ่อม ซึ่งต้องมีร า ยละเอียด ข อ ง ค่าใช้จ่าย และลงวันที่รับรถไ ว้ อ ย่ า งชัดเจน

3 สำเนาทะเบียนรถ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าใครเป็นเจ้าของรถ หากรถติดไฟแนนซ์อยู่ ก็ให้เอาสำเนาสัญญาไฟแนนซ์แนบไปด้วย

4 สำเนาบัตรประช าชนของเจ้าของรถ

5 หนังสือมอบอำนาจ หากผู้เป็นเจ้าของไม่ได้ทำเรื่องเอง

6 ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีเกิดขึ้นในระหว่างที่เราไม่ได้ใช้รถ

อ ย่ า ง เช่น ค่ารถ ค่าแท็กซี่ดังนั้นควรขอเก็บไว้ด้วยนะ

7 จดหมายคำร้องขอค่าข า ดผลประโยชน์

เอก ส า ร แนบ

1 สำเนาใบรับรถ

2 สำเนาทะเบียนรถ

3 สำเนาใบ เ ค ล ม

4 สำเนาบัตรประช าช น

ข้าพเจ้า นาย ระบุชื่อนามสกุลจริงให้ชัดเจน เป็นเจ้าของรถยนต์ บอ กรุ่น ยี่ห้อหมายเลขทะเบียนทะเบียนรถ จังหวัดถูกรถยนต์ บอ กรุ่น ยี่ห้อของคู่กรณี บริษัท XXX ประกันภั ย จำกัด มหาชน หมายเลขทะเบียนคู่กรณี ทะเบียนรถ

จังหวัดเลขกรมธรรม์ คู่กรณี ชนท้ายที่ ระบุสถานที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 จากเหตุการณ์ดั ง กล่าว ทำให้รถของข้าพเจ้ามีความเ สี ยห า ย ดังนี้

1 แผงท้ายบุบ

2 บังโคลนหลังซ้าย ขวาบุบ

3 ไฟทับทิมซ้าย ขวาแตก

4 ฝาปิดท้ายบุบบี้

5 ไฟท้ายซ้ายขวาแ ต ก

6 กันชนหลังบุบ และฉีก

7 ท่อไอเ สี ยแ ต ก

ข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องเช่ารถ และใช้บริการรถแท็กซี่ในการเดินทาง และมีความไม่สะดวกในการเดินทางเป็นอ ย่ า งมาก ดังนั้น แล้วจึงขอเรียกค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี้

1 ค่าข า ดประโยชน์จากการใช้รถ 1,000 บ า ทต่อวัน เป็น ระยะเวลา XX วัน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน XXXXX บาท

2 ค่าเ สื่ อ มสภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 10,000 บาทดังนั้น หากรู้แล้ว ต่อไปเมื่อเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ทางรถยนต์ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูก

ที่มา parinyajai, sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …