Home ข้อคิด วิ ธีปรับปรุงดินลูกรัง ปลูกผักได้งาม เพิ่มผลผลิตได้ดี

วิ ธีปรับปรุงดินลูกรัง ปลูกผักได้งาม เพิ่มผลผลิตได้ดี

12 second read
Comments Off on วิ ธีปรับปรุงดินลูกรัง ปลูกผักได้งาม เพิ่มผลผลิตได้ดี
0
85

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปรับปรุงดินให้สามารถปลูกผักสวนครัวได้ดี กับบทความ วิ ธีปรับปรุงดินลูกรัง ปลูกผักได้งาม เพิ่มผลผลิตได้ดี ไปดูกันว่าเราจะต้องปรับปรุงดินอย่ างไรบ้าง

ในชนบทหล า ยแห่งมักพบดินลูกรังอยู่บ่อยๆต ามพื้นที่การเกษตร ซึ่งดินลูกรังนั้นก็ทราบกันดีมีธาตุอาหารที่พืชต้องการน้อย จึงไม่เหมาะแก่การทำเกษตร พื้นที่นั้นจึงกล า ยเป็นที่รกร้างไป ดังนั้นวันนี้จึงขอขจัดปัญหาให้หมดไปด้วยเทคนิคแก้ไขดินลูกรังให้ปลูกพืชได้เหมือนกับดินอื่นๆ เทคนิคในการปลูกไม้ยืนต้นด้วยดินลูกรังให้รอ ดก็ไม่ได้ย ากเย็นอะไร ทำได้โดยขุดหลุมปลูกให้ใหญ่และมีขนาดกว้างกว่าปกติ จากนั้นใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ กเทรองก้นหลุมไว้ แล้วค่อยทำการปลูก โดยต้องทำการคลุมดินเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยใช้เศษหญ้าหรือฟางข้าวก็ได้ค่ะ เพื่อรั ก ษ าความชื้น

เทคนิคการปรับปรุงบำรุงดินลูกรังเพื่อใช้ทำการเกษตร

เทคนิค1 = ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ ก ในอัตรา 3-4 ตัน/ไร่ แล้วให้ทำการคลุกเคล้าปุ๋ยกับดินลูกรังในแปลงปลูกพืช และในบริเวณหลุมสำหรับปลูกไม้ผล โดยเฉลี่ยใช้ 25-50 กิโลกรัม/หลุม

เทคนิค 2 = ไถกลบฟางข้าวลงดินลูกรังและรดด้วยปุ๋ยอินทรีย์แบบน้ำหรือ ฮ อ ร์ โ ม น ต่างๆต ามลงไป ในอัตราส่วน 4-5 ลิตร/ไร่ แล้วทำการหมักดินทิ้งไว้จนฟางข้าวย่อยสล า ยลงสู่ดินลูงรังเพื่อเพิ่ม อิ น ท รี ย์ วั ต ถุ ให้ดินเพื่อปลูกพืช

เทคนิค 3 = ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ปอเทือง เมื่อออ กดอ กให้รีบทำการไถกลบลงสู่ดิน เพื่อเพิ่มแร่ธาตุอิ น ท รี ย์ วั ต ถุและช่วยปรับปรุงให้ดินร่วนซุยมอากาศแทรกในดินและช่วยเรื่องการระบายน้ำได้ดีขึ้น เพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกพืชมากขึ้น

การใช้ดินลูกรังในการทำการเกษตร

1 สำหรับการปลูกพืชไร่ในดินลูกรัง ต้องมีหน้าดินหนาประมาณ 20-30 เซนติเมตร เพื่อให้การระบายน้ำได้ดีปานกลาง และไม่มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน โดยพื้นที่แบบนี้เหมาะกับการปลูกพืชไร่ได้บางชนิด เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ข้าวฟ่าง และพืชรากตื้นอื่นๆ แต่ต้องปูวัสดุคลุมดินก่อนทุกครั้งที่ทำการปลูกด้วย

2 สำหรับการทำนาในดินลูกรัง เหมาะกับดินลูกรังที่พบได้ในที่ราบหรือที่ราบลุ่มต่ำและหน้าดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร เนื่องจากมีการระบายน้ำไม่ค่อยดีในช่วงฤดูฝน มักมีน้ำขังแฉะเป็นระยะเวล า ย าวนาน จึงเอื้อประโยชน์การปลูกข้าวอย่ างมากและมีถ้าหากการพิ่มการใส่ปุ๋ยบำรุงจะยิ่งทำให้ข้าวมีผลผลิตคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

3 สำหรับการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสั ต ว์ในดินลูกรัง การทำทุ่งหญ้าจะเหมาะมากกับดินลูกรังที่พบได้ในที่ดอนและมีหน้าดินหนาเกิน 15-20 เซนติเมตร ขึ้นไป

4 สำหรับการปลูกไม้ผลและไม้โตเร็วในดินลูกรัง ดินลูกรังที่เหมาะจะต้องไม่จับตัวกันเป็นชั้นแน่น จึงจะสามารถปลูกไม้ผลและไม้โตเร็วและมีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกแล้วได้ผลผลิตดี ได้แก่ ยูคาลิปตัส น้อยหน่า พุทรา มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ มะขาม กระถินต่างๆ สะเดา ขี้เหล็กบ้าน และไผ่ เป็นต้น ส่วนย างพาราก็สามารถปลูกเช่นกันแต่ต้องแน่ใจว่าในบริเวณที่ปลูกจะมีปริมาณฝน มากกว่า 1,800 มิลลิเมตร/ปี

ที่ดินของใครมีแต่ดินลูกรังไม่สามารถทำประโยชน์ทางการเกษตรได้ลองนำวิธีข้างต้นไปทำดูนะคะ รับรองว่าได้ผลดีขึ้นแน่นอน

ที่มา กลุ่มงานขย ายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, Postnoname

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …