Home ข้อคิด วิ ธีปลูกผักคะน้าครั้งเดียว เก็บทานได้นานหล า ยปี

วิ ธีปลูกผักคะน้าครั้งเดียว เก็บทานได้นานหล า ยปี

12 second read
Comments Off on วิ ธีปลูกผักคะน้าครั้งเดียว เก็บทานได้นานหล า ยปี
0
55

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูกคะน้า ให้สามารถเก็บทานได้ย าวนานหล า ยปี พร้อมทั้งวิธีการดูแลรั ก ษ าผักคะน้า กับบทความ วิ ธีปลูกผักคะน้าครั้งเดียว เก็บทานได้นานหล า ยปี ไปดูกันว่าขั้นตอนการปลูกและดูแลรั ก ษ านั้นจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เรามีผักที่สดส ะ อ า ด ท านได้ทุกวัน และไม่ต้องเสียเวลาทำแปลงปลูกใหม่

การปลูกคะน้าเกษตรกรส่วนใหญ่ มักจะใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกแล้วเก็บข า ยไปทั้งต้น เมื่อหมดรุ่นแล้วลงแปลงปลูกใหม่ไปเรื่อยๆ…แต่วันนี้ มีคะน้าแบบใหม่ ‘คะน้าเด็ดยอ ด’ ที่สามารถเก็บยอ ดมาข า ย หรือนำมาประกอบอาหารได้หล า ยครั้ง นานหล า ยปี

ยุคนี้ ค่าครองชีพสูงเหลือเกิน อะไรประหยัดได้ก็ต้องทำ หากใครยังมีพื้นที่ว่างในบ้าน อย ากชวนปลูก ‘ผักคะน้าเด็ดยอ ด’ ชื่อภาษาอังกฤษว่า petit kale หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ‘ผักปูเล่’ ซึ่งเป็นผักกินใบชนิดหนึ่ง ที่มี คุ ณ ลักษณะเด่นคือ เป็นพืชผักตระกูลกะหลํ่า มีอายุการให้ผลผลิตยอ ดอ่อนต่อเนื่องย าวนานหล า ยปี โดยแตกยอ ดขนาดเล็กจํานวน มากคล้ายยอ ดอ่อนของผัก ค ะ น้า นําไปประกอบอาหารทั้งรับประทานสดและปรุงสุกแบบผักคะน้าได้ทุกเมนู

รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล ผู้จัดการศูนย์ขย ายพันธุ์พืชสย าม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เ ผ ย ถึงที่มาของคะน้าเด็ดยอ ดแบบใหม่…ด้วยการนำปูเล่ มาทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นอ กจากจะได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างจากต้นเดิมสามารถเด็ดยอ ดได้หล า ยครั้ง เด็ดได้ทุกเดือน ต้น มีอายุยืน 1 – 4 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรั ก ษ าให้น้ำให้ปุ๋ย ต่างจากต้นคะน้า เ ด็ ด ยอ ดดั้งเดิม ที่เด็ดได้ครั้งแรก หนเดียว แล้ว ต้องปลูกใหม่

‘ต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หลังจากปลูก 30 – 40 วัน สามารถเด็ดยอ ดได้ครั้งแรก จากนั้นจะมียอ ดใหม่แตกออ กมา 2 – 3 ยอ ด ต่อ การเด็ด 1 ยอ ด และเมื่อยอ ดชุดใหม่อายุ 25 – 30 วัน สามารถ เ ด็ ด ยอ ดได้อีก 2 – 3 ยอ ด แต่ละยอ ดจะแตกออ กมาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ’

ส่วนวิธีการปลูก รศ.ดร.วรรณา บอ กว่า หากต้องการปลูกในเชิงพาณิชย์เพื่อค้าข า ย การจะทำให้ต้นที่ปลูกมีความสม่ำเสมอ แข็งแรง และปลอ ดโ ร ค ควรปลูกในที่มีแสงแดดส่องถึง นํ้าไม่ท่วมขัง สภาพดินร่วน เหมาะกับการปลูกในโรงเรือน มีหลังคาคลุม ด้านหัวและท้ายโรงเรือนเปิดโล่ง ช่วยระบายอากาศ

หากจะปลูกต าม บ้านเรือนทั่วไป ควรเลือ กต ามแนวช ายคาบ้าน หรือใส่กระถางตั้งวางปลูกก็ทำได้ แต่การปลูกลงแปลงดินจะเจริญเติบโตได้ดีกว่า แต่ต้องระวังอย่ าให้มีความชื้น มากเกินไป จะทำให้ต้นเน่าต ายได้ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการลดปริมาณการให้นํ้าในแต่ละวันลงไปจนกว่าพื้นที่ปลูกจะแห้ง

ศัตรูพืชของคะน้าเด็ดยอ ด

แ ม ลง ศัตรูพืชที่สําคัญ ได้แก่ หนอนผีเสื้อ หากเจอน้อยให้เก็บตัวหนอนทำล า ยทิ้ง หากพบการระบาดมากให้ใช้สารจุลินทรีย์ บาซิลลัสทูริงเยนซีส ฉีดพ่น สามารถกําจัดหนอนได้ดีมาก แ ม ลง อีกชนิดที่พบบ่อยคือ เพลี้ยอ่อน สามารถกําจัดโดยฉีดพ่นน้ำแรงๆ หรือใช้ใบย าสูบต ากแห้ง ( ที่มวนบุหรี่ ) แช่นํ้าแล้วฉีดพ่นเป็นละอองฝอยๆ

โ ร ค พืชที่พบบ่อยคือ อาการโ ร ค เน่า เมื่อเจอความชื้น มากเกินไป วิธีแก้ไขคือ ตกแต่งใบแก่ ใบแห้ง ให้แปลงปลูกโปร่ง ไม่แน่นทึบ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ลดปริมาณนํ้าในแต่ละวันลง เพื่อให้ความชื้นในแปลงปลูกลดลง

การดูแลรั ก ษ าหลังเด็ดยอ ดให้ใส่ปุ๋ยมูลสั ตว์เดือนละครั้ง หรืออาจจะเสริมด้วยปุ๋ยเคมีเสริมธาตุอาหารสูตร 15 – 15 – 15 ระยะ 20 วันต่อครั้ง ในอัตรา 1 ช้อนช า ผสมนํ้า 10 ลิตร รดให้ทั่วทั้งต้นและใบ

นํ้า และความชื้น ในฤดูฝน ค ว า ม ชื้ น สูง อาจไม่ต้องรดนํ้าทุกวัน ส่วนในฤดูหนาวหรือร้อนอาจพิจารณาให้นํ้าเพิ่มขึ้นได้ ผู้ปลูกต้องหมั่นสังเกตว่าหากความชื้นสูงในฤดูฝน ผักอาจเหี่ยวและเน่าเสียห า ย แต่หากในฤดูร้อนให้นํ้าน้อยไป ยอ ดคะน้าจะเหนียว เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องสังเกตความเหมาะสมต ามสภาพแต่ละท้องถิ่น

อย่ างไรก็ต าม ขอฝากข้อควรคํานึงเมื่อคิดจะปลูกผักชนิดนี้เป็นธุรกิจ สัก 2 ประการ ผักชนิดนี้ไม่ชอบชื้นแฉะแบบปลูกกลางแจ้งในฤดูฝน จําเป็น ต้องมีหลังคาป้องกันฝน หรือปลูกในโรงเรือนปลูกพืช ผักชนิดนี้ไม่จําเป็น ต้องใช้สารเคมีป้องกันและกําจัด ศั ต รู พื ช ในการดูแลรั ก ษ า ซึ่งนอ กจากจะดีต่อสุขภาพของผู้ปลูกแล้ว ยังดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วย

สนใจติดต่อที่ 08 – 6084 – 6362 ไชยรัตน์ ส้มฉุน ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ ดร. วรรณา สนั่นพานิชกุล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ( 086 ) 084 – 6362

ที่มา thairath.co.th, poobpนb

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …