Home ข้อคิด วิ ธีปลูกแตงกวา 30 วัน เก็บผลผลิตได้

วิ ธีปลูกแตงกวา 30 วัน เก็บผลผลิตได้

13 second read
Comments Off on วิ ธีปลูกแตงกวา 30 วัน เก็บผลผลิตได้
0
66

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอวิธีการปลูกแตงกวาเพื่อประกอบอาชีพเสริม และสามารถทำเป็นอาชีพหลักได้ กับบทความ
วิ ธีปลูกแตงกวา 30 วัน เก็บผลผลิตได้ ไปดูกันว่าการปลูกแตงกวานั้นจะมีขั้นตอนการปลูก ดูแลรั ก ษ าอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ออ กสู่ท้องตลอ ดได้

ในขั้นตอนของการเตรียมดิน ก่อนการปลูกผักแตงกวาควรมีการไถพรวนดินต ากเอาไว้เวลาประมาณ 7-10 วัน และจากนั้นจึงทำการไถพรวนเก็บเอาเศษวั ช พืชต่างๆออ ก แล้วมาเตรียมในส่วนของแปลงที่มีขนาด กว้าง 1 ถึง 1.2 เมตร ให้มีความย าวต ามลักษณะของพื้นที่แล้ว ใส่ปุ๋ยลงไป ปรับโครงสร้างของดินเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของผักแตงกวา เตรียมหลุมสำหรับการปลูก กำหนดระยะระหว่างต้นอยู่ที่ประมาณ 60 ถึง 80 เซนติเมตร

และในระหว่างแถวประมาณ 1 เมตร การใส่ปุ๋ยรองพื้นนั้นจะใช้เป็นสูตร 15-15-15 ในอัตรา 30 ถึง 50 กิโลกรัม ต่อไร่ และในบางแหล่งนั้นอาจจะใช้เป็นพลาสติกมาคลุมดินเพื่อเป็นการรัก ษ าความชื้นให้ดิน ป้ อ ง กันการงอ กของวั ช พืชและพลาสติกในบางชนิดนั้นก็มีคุณสมบัติที่จะสามารถช่วยไ ล่แ ม ล งต่างได้ด้วย

การเลือ กเมล็ดพันธุ์ของแตงกวา ควรคัดเลือ กเมล็ดพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ ซื้ อจากร้านค้า ให้เลือ กซื้ อจากร้านที่มีการบรรจุห่ออย่ างดี เมล็ดที่จะสามารถป้อง กันความชื้นหรืออากาศจากภายนอ กเข้าไปได้ ก่อนใช้เมล็ดในทุกๆครั้งควรที่จะทำการปลูก ท ด สอบความงอ กก่อน

การเตรียมดินเพาะกล้า

ปุ๋ ย ค อ ก 3 : 1 และใส่ปุ๋ ย สูตร 12-24-12 อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อต้นกล้า 1 ไร่ คลุกให้เข้ากัน แล้วบรรจุลงในถุงพลาสติกขนาด 6×10 เซนติเมตร เพื่อเตรียมสำหรับหยอ ดเมล็ดแตงกวาต่อไป

ทำการบ่มเมล็ด

เมล็ดบรรจุถุงพลาสติกที่เจาะรู จากนั้นนำมาแช่ในน้ำนาน 4 ชม. แล้วทำการบ่มในผ้าชุบน้ำหมาดๆ ซึ่งบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก รัดถุงให้แน่น บ่มเอาไว้ในสภาพอากาศที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน 24 ชม. จากนั้นรากงอ กย าวประมาณ 0.5 เซนติเมตร จึงนำไปเพาะในขั้นตอนถัดไป

การหยอ ดเมล็ด ลงถุง

นำเมล็ดที่ได้บ่มเอาไว้นั้นทำการหยอ ดลงไปในแต่ละถุง จำนวนถุงละ 1 เมล็ด ใช้ดินผสมหยอ ด กลบบางๆประมาณ 1 เซนติเมตร

การดูแลกล้า

โดยหลังจากที่ได้หยอ ดเมล็ดแล้วให้น้ำทันที วิธีการ ฉี ดพ่ น ให้เป็นฝอยๆจะดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปริมาณของน้ำนั้นไม่มากจนเกินไป ในช่วงของฤดูร้อน ให้วันละ 1 ครั้ง แต่ทั้งนี้ก็ควรที่จะดูความชื้นดิน ก่อนให้น้ำในทุกครั้ง

เก็บเอาไว้ในที่แดดไม่จัดหรือมีการใช้วัสดุสำหรับกันแสง เพื่อไม่ให้โดน มากจนเกินไป เมื่อเริ่มงอ กให้ดูต้นกล้าเป็นระยะ ต้นกล้ามีใบประมาณ 3-4 ใบ ก็จะอยู่ในระยะที่พร้อมย้ายไปปลูกได้

การปลูก

การปลูกผักแตงกวาทั้งวิธีการหยอ ดเมล็ดโดยตรงและการเพาะต้นกล้าและขย ายปลูกนั้นก ารหยอ ดเมล็ดโดยตรงมีความสะดวกในการปลูก แต่ก็จะมี ข้ อ เสีย คือ การสิ้นเปลืองเมล็ด หากได้ใช้เมล็ดพันธุ์ ลู กผสมที่มีร า คาแพง แล้วจะเกิดความสู ญ เสียเปล่าและเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตด้วย

รวมทั้งวิธีการหยอ ดเมล็ดนี้ จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลในระยะของการเริ่มงอ ก ในพื้นที่กว้าง การเพาะต้นกล้าก่อนจึงได้มีข้อ ดีในหล า ยๆอย่ างอย่ าง เช่น การประหยัดเมล็ดพันธุ์ การดูแลที่ง่าย ต้นกล้าจะมีความสม่ำเสมอ ทั้งยังประหยัดค่าแรงงานในระยะกล้า

การทำค้างผักแตงกวา

อาจจะใช้เป็น ต า ข่าย ขึงเป็นระยะ หรือใช้เป็นค้างไม้ก็ได้ต ามสะดวกค่ะ

การรดน้ำ

หลังจากที่ได้มีการย้ายกล้าปลูกแล้วจะต้องให้น้ำในทันที ระบบการให้น้ำนั้นจะมีความต่างขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการปลูกผักแตงกวา ก็คือ การให้น้ำต ามร่อง เพราะว่าจะไม่ทำให้ลำต้นและใบไม่ชื้น ในช่วงระยะเวลาสำหรับการให้น้ำควรให้ 2 – 3 วันต่อครั้ง เมื่อต้นกล้าเริ่มมีความเจริญเติบโต จึงปรับช่วงเวลาการให้น้ำให้นานขึ้นและการรดน้ำนั้นจะต้องกระจายในพื้นที่ให้สม่ำเสมอตลอ ดทั้งแปลง และดูดความชื้นไม่ให้สูงเกินไปจนกล า ยเป็นดินแ ฉ ะ

การเก็บเกี่ยวแตงกวา

การเก็บเกี่ยวผักแตงกวานับจากวันที่ปลูก 28 ถึง 40 วัน ซึ่งจะแล้วแต่พั น ธุ์ที่นำมาปลูก ให้เลือ กเก็บขณะที่ผลยังอ่อนอยู่ เนื้อแตงกวาจะมีความแน่นและเนื้อ กรอบ สังเกตได้จากจะมีนวลสีขาวเกาะและยังมีห น า มอยู่บ้ า ง หากผลแก่นวลจะจางห า ย สีจะเริ่มเป็นสีเหลือง ให้ทยอยเก็บแตงกวาวันเว้นวัน ไม่ปล่อยเอาไว้ให้ แ ก่คาต้น

ที่มา fourfarm, postsod

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …