Home ข้อคิด สิ่งควรรู้ ก่อนซื้ อข า ย ที่ดิน สปก.

สิ่งควรรู้ ก่อนซื้ อข า ย ที่ดิน สปก.

30 second read
Comments Off on สิ่งควรรู้ ก่อนซื้ อข า ย ที่ดิน สปก.
1
21,843

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ควรรู้เมื่อเราจะทำการซื้ อข า ย ที่ดิน สปก. กับบทความ สิ่งควรรู้ ก่อนซื้ อข า ย ที่ดิน สปก. ไปดูกันว่าเราควรรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง ก่อนที่จะถูกหลอ ก

ที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร ทำไมแบ่งแยก ซื้ อ – ข า ย ไม่ได้ = ยกเว้นโอนสิทธิให้ทาย าท

ที่ดิน ส.ป.ก.4-01 คือเอกสารสิทธิให้ประช าชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เริ่มขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม พ.ศ.2518 มีหลักการสำคัญว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรก ร ร มได้อย่ างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่ างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.4-01 จะต้องมีฐานะย ากจน

พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร มฯ มาตรา 39 บัญญัติว่า ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร มจะทําการ แบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่น มิได้เว้นแต่เป็นการตกทอ ดทางมรดกแก่ทาย าทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก.เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม โดยให้เป็นไปต ามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ การโอนสิทธิแก่ทาย าท หมายถึง เกษตรกรผู้ได้รับ ส.ป.ก.4-01 ไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินต่อไป และต้องการโอนสิทธิให้แก่ทาย าท ทำได้ดังนี้

1 ยื่นคำขอ – ยื่นคำขอที่ ส.ป.ก.จังหวัด พร้อมบัญชีเครือญาติ บัตรประช าชนทะเบียนบ้าน ลูติบัตร ทะเบียนสมรส ฯลฯ

2 ผู้รับโอน ได้แก่

– คู่สมรส

– บุตร ( ยกเว้นบุตรบุญธรรม )

– บิดา มารดา ของเกษตรกร

– พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน

– พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

– หลานของเกษตรกร

– คู่สมรสที่หย่ าข า ด ซึ่งเป็นเกษตรกรและไม่มีที่ดินทำกิน

3 ผู้มีอำนาจพิจารณา คือ

– ปฏิรูปที่ดินจังหวัด กรณีโอนให้แก่คู่สมรสและบุตรเพียงคนเดียว

– คณะก ร ร มการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกรณีทาย าทนอ กเหนือจากคู่สมรสและบุตรกรณีแบ่งโอนแก่ บุตร และกรณีโอนให้แก่คู่สมรสที่หย่ าข า ด

4 การแจ้งผล – แจ้งผลเป็นหนังสือและให้สิทธิอุทธรณ์คัดค้าน

5 การอุทธรณ์ – ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่รับแจ้งที่ ส.ป.ก.จังหวัด และ

6 การยื่นฟ้องศาลปกครอง – ยื่นหนังสือต่อศาลปกครองภายใจ 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งผลอุทธรณ์

ความรู้เพิ่มเติม

สีตราครุฑบนโฉนดที่ดินแต่ละสี ต่างกันอย่ างไร รู้ไว้จะได้ไม่โดนโ ก ง

ครุฑดำ – หนังสือ นส.3

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน หรือสีครุฑสีดำเป็นเอกสารที่เป็นประกาศจากราชการ ไม่มีการรังวัดที่แน่นอน เสี่ยงที่จะซื้ อ ข า ย ‘หนังสือรับรองการทำประโยชน์’ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. จำง่าย ๆ ละกันว่า 2 อันนี้ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศเป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้สำหรับเป็นหนังสือรับรองจะแสดงถึงสิทธิ์ หรือถ้าต้องการจะ ข า ย ต้องรอประกาศ จากราชการ 30 วัน

ครุฑสีแดง – โฉนดที่ดิน นส.4

คือ โฉนดที่ผู้ถือครองมีก ร ร มสิทธิ์ 100% โอนก ร ร มสิทธิ์ได้ เรียกได้ว่าเป็นโฉนดที่ดิน ที่มีสิทธิ์ในการทำกิน และ อยู่อาศัย ตราครุฑสีแดง หรือ น.ส.4 เป็นเอกสารแสดงก ร ร มสิทธิ์ ที่ชัดเจนที่สุด ซื้ อ ข า ย ได้ โอนได้ถูกต้องต ามกฎหมาย แน่นอน

ครุฑเขียว – หนังสือ นส.3 ก

เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ ‘ไม่ใช่ โฉนดที่ดิน’ และ ไม่มีถือเป็น ‘ก ร ร มสิทธิ์’ แต่สามารถซื้ อ ข า ย จำนอง และสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ ย้ำว่าตราครุฑสีเขียว หรือ น.ส.3 ก. ซึ่งออ กในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดินใช้สำหรับเป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ

และสุดท้าย

ครุฑน้ำเงิน – หนังสือ สปก.

ที่ดินแบบนี้ ‘ซื้ อ ข า ย ไม่ได้’ ย้ำชัดๆ ไปเลย นะว่า หล า ยคนชอบโดนหลอ กให้ซื้ อที่ดินประเภทนี้ ซึ่งจริงๆ แล้ว ข า ย ไม่ได้ เป็นที่ดินที่ราชการออ กให้เพื่อให้เกษตรกรใช้ในการทำกินเท่านั้น ออ กโดย ‘สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม’ แต่สามารถทำสัญญาเช่าได้ 99 ปี และสามารถตกเป็น มรดกให้ทาย าทได้ แต่เราก็ขอแนะนำกันตรงๆ เลยว่า อย่ าไปซื้ อโฉนดที่เป็นตราที่ดินครุฑสีน้ำ เลย

สรุป

หากเราจะทำการซื้ อ ข า ย ที่ดินล่ะก็ ขอให้จำไว้ว่า โฉนดที่ดิน น.ส. 4 ( ครุฑสีแดง ) เป็นโฉนดที่ดินที่น่าเชื่อใจที่สุดในการซื้ อ ข า ย ส่วนเอกสารที่มีครุฑสีเขียวและสีดำประทับอยู่นั้นควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ละเอียด และ ที่สำคัญ…!! ก่อนจะตกลงทำการโอน อย่ าลืมนำสำเนาโฉนดที่ดินของผู้ ข า ย ไปเทียบกับของจริงที่สำนักงานที่ดินใกล้บ้านท่านก่อนด้วยนะว่าตรงกันหรือไม่ จะได้ไม่โดนโ ก ง

เผยแพร่เพื่อเป็นความรู้เท่านั้น หากสงสัยให้ติดต่อ ส.ป.ก. จังหวัด

อ้างอิง

พพพ.alro.go.th/alro_th/eพt_news.php?nid=1236&filename=index

พพพ.kaset1009.com/th/articles/148226–ที่ดิน-ส.ป.ก.-แบ่งแยก-ซื้ อ- ข า ย -ไม่ได้-:-ยกเว้นโอนสิทธิให้ทาย าท

พพพ.pueantae-ngernduan.com/garuda-color-on-the-title-land-deed/

พพพ.bitcoretech.com/color-garuda-on-each-land-title-know-will-not-be-cheated/

ที่มา parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …