Home ข้อคิด สิ่งที่ควรรู้ไว้ เมื่อรถยนต์โดนชน

สิ่งที่ควรรู้ไว้ เมื่อรถยนต์โดนชน

17 second read
Comments Off on สิ่งที่ควรรู้ไว้ เมื่อรถยนต์โดนชน
0
998

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพ่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องราวที่ควรรู้ เมื่อรถโดนชนบ่อยๆ กับบทความ สิ่งที่ควรรู้ไว้ เมื่อรถยนต์โดนชน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

เรื่องนี้สำหรับคนที่มีรถโดยตรงเลยค่ะ อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดกันทั้งนั้น แต่สำคัญตรงที่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนั้น เราจะต้องทำอย่ างไรต่างหาก ฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับหล า ยๆท่านแน่นอน ไปติดต ามกันเลยค่ะ

เชื่อเลยว่าเพื่อนๆหล า ยคนที่ซื้ อประกันภั ยรถยนต์ไว้ ไม่เคยรู้มาก่อนเเน่นอน โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเคลมเลย วันนี้เรามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเคลมประกัน เมื่อเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ มาฝากกัน คุณ Somchet J.Mhin ได้โ พ ส แ ช ร์ ประสบการณ์ ผ่ า นทาง Platform Facebook โดยมีเนื้อหาใจความว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหล า ยปีก่อน ตัวเขาเองได้ถูกรถคู่กรณี วิ่งมาชนตรงส่วนของท้ายรถ

ในขณะกำลังหักรถเลี้ยวเข้าบ้าน ซึ่งต้องใช้เวลาในการซ่อมรถนานถึง 2 เดือน เ พ ร า ะบริษัทประกันของคู่กรณีบ่ายเบี่ยงพูดคุย ด้วยมีจุดประสงค์เพื่อปัดความรับผิ ดชอบ เขาจึงทำการขอเคลมประกันในส่วนข า ดผลประโยชน์ 45 วัน ที่ไม่มีรถใช้ ซึ่งเขาได้เรียกเป็นเ งิ น 1,000 บ า ท-วัน และค่าเสื่อมสภาพของรถ รวมแล้วเป็นเ งิ นสูงถึงเกือบ 6 หมื่นบ า ท

เล่นเอาบประกันของคู่กรณีต้องอึ้ง และรีบขอต่อรองที่จ่ายในจำนวนเ งิ น 20,000 บ า ท เมื่อเกิดการต่อรองกันเกิดขึ้น จึงจบที่จำนวนเ งิ น 25,000 บ า ท เขาก็ยอมตกลงเ พ ร า ะเบื่อที่จะต่อปากต่อคำกันเ สี ยเต็มประดา คุณ Somchet J.Mhin ยังโ พ สให้ข้ อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเอกส า ร ต่างๆที่จะต้องใช้ประกอบการเรียกค่าเ สี ยห า ย ค่าสินไหม และค่าอื่นๆ ว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง และตัวอ ย่ า งในการเขียนขอค่าสินไหม ซึ่งมีดังนี้

1 สำ เ น าใบเคลม

2 สำเนาใบรับรถได้จากอู่ที่เรานำรถไปซ่อม ซึ่งต้องมีร า ยละเอียด ข อ ง ค่าใช้จ่าย และลงวันที่รับรถไ ว้ อ ย่ า งชัดเจน

3 สำเนาทะเบียนรถ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าใครเป็นเจ้าของรถ หากรถติดไฟแนนซ์อยู่ ก็ให้เอาสำเนาสัญญาไฟแนนซ์แนบไปด้วย

4 สำเนาบัตรประช าชนของเจ้าของรถ

5 หนังสือมอบอำนาจ หากผู้เป็นเจ้าของไม่ได้ทำเรื่องเอง

6 ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีเกิดขึ้นในระหว่างที่เราไม่ได้ใช้รถ อ ย่ า งเช่น ค่ารถ ค่าแท็กซี่ดังนั้นควรขอเก็บไว้ด้วยนะ

7จดห ม า ยคำร้องขอค่าข า ดผลประโยชน์

เอกส า ร แนบ

1 สำเนาทะเบียนรถ

2 สำเนาใบเ ค ล ม

3 สำเนาใบรับรถ

4 สำเ น าบัตรประ ช า ช น

ข้าพเจ้า นาย ระบุชื่อนามสกุลจริงให้ชัดเจน เป็นเจ้าของรถยนต์ บอ กรุ่น ยี่ห้อห ม า ยเลขทะเบียน ทะเบียนรถ จังหวัดถูกรถยนต์ บอ กรุ่น ยี่ห้อของคู่กรณี บริษัท XXX ประกันภั ย จำกัด มหาชน หมายเลขทะเบียนคู่กรณี ทะเบียนรถ จังหวัดเลขกรมธรรม์ คู่กรณี ชนท้ายที่ ระบุสถานที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 จากเหตุการณ์ดั ง กล่าว ทำให้รถของข้าพเจ้ามีความเ สี ยห า ย ดังนี้

1 ฝาปิดท้ายบุ บ บี้

2 ไฟท้ า ยซ้าย ขวาแ ต ก

3 กันชนหลังบุบ และฉีก

4 แ ผ ง ท้ายบุบ

5 บั ง โคลนหลังซ้าย ขวาบุบ

6 ไฟทับทิมซ้าย ขวาแ ต ก

7 ท่อไอเ สี ยแ ต ก

ข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องเช่ารถ และใช้บริการรถแท็กซี่ในการเดินทาง และมีความไม่สะดวกในการเดินทางเป็นอ ย่ า งมาก ดังนั้นแล้วจึงขอเรียกค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี้

1 ค่าข า ดประโยชน์จากการใช้รถ 1,000 บ า ทต่อวัน เป็ น ระยะเวลา XX วัน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเ งิ น XXXXX บ า ท

2 ค่าเ สื่ อ มสภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 10,000 บ า ท

กรณีเราทราบข้อมูลแบบนี้แล้ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้าเราเป็นฝ่ายถูก เราจะได้ไม่เสียเปรียบแน่นอน

ที่มา sabidee, parinyajai

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …