Home ข้อคิด หล า ยคนต่อ พ.ร.บ. รถทุกปี แต่ไม่เคยรู้ว่าสามารถเบิกได้สูงถึง 3 แสน

หล า ยคนต่อ พ.ร.บ. รถทุกปี แต่ไม่เคยรู้ว่าสามารถเบิกได้สูงถึง 3 แสน

8 second read
Comments Off on หล า ยคนต่อ พ.ร.บ. รถทุกปี แต่ไม่เคยรู้ว่าสามารถเบิกได้สูงถึง 3 แสน
0
51

วันนี้เราจะพาคุณไปดูกันว่าการต่อ พ.ร.บ. รถทุกปี ทำไมถึงสามารถเบิกเงินได้ถึง 300000 บาท กับ หล า ยคนต่อ พ.ร.บ. รถทุกปี แต่ไม่เคยรู้ว่าสามารถเบิกได้สูงถึง 3 แสน ไปดุกันว่ากรณีต้องทำอย่ างไ ร บ้าง

ในทุกปีคนที่มีรถยนต์จะต้องทำการต่อภาษีรถและพ.ร.บ. ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถที่ต้องรู้และเข้าใจข้อมูลและสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของเราซึ่งเราสามารถเบิกคืนเป็นเงินได้จากส่วนไหนบ้าง โดยในบทความนี้เราได้นำเอาเรื่องของผลประโยชน์จากการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์มาให้ได้ทำความเข้าใจกันอ ย่ าง ง่ายๆ

พ.ร.บ.รถ หรือ ประกันภั ยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งเป็นไปต ามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ มีมาตรการว่า ให้รถยนต์และจักรย านยนต์ทุกคันต้องทำประกันนี้ และจะต้องเสียภาษีใน

การต่อทะเบียนรถด้วย โดยที่ต้องทำอ ย่ างควบคู่กันไป เพื่อให้การคุ้มครองสำหรับเจ้าของรถในกรณีประสบอุ บั ติ เ ห ตุทั้งรถยนต์และจักรย า นยนต์ ซึ่งการคุ้มครองนี้จะรวมถึงการดูแลคลอบคลุมการเบิกจ่ายในกรณีต่างๆได้ดังนี้

1 ค่ารั ก ษ า พ ย า บาลเบื้องต้นจากการได้รั บ บ า ด เ จ็ บ จะจ่ายต ามจริง สูงสุด 30,000 บาท/คน

2 กรณี ทุ พ พ ล ภ า พ ถ า ว ร หรือ เสียอ วั ย ว ะ อ ย่ าง ถาวร จะเบิกได้ 30,000 บาท/คน

( ในกรณีที่เสียห า ยหรื อบ าด เจ็ บทั้งข้อ 1 และ 2 จะสามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 60,000 บาท/คน )

3 หากมีการเคลมประกันและได้รับการพิสูจน์ตัดสินแล้วว่าไม่ใช่ฝ่ายผิด จะได้รับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียห า ยเบื้องต้น ดังนี้

ในกรณีที่เป็นฝ่ายถูก

1 ค่า รัก ษ าพ ย า บ า ลจากการบ า ดเ จ็ บสูงสุด ไม่เกิน 80,000 บาท/คน

2 พิ ก า รหรือทุ พ พ ล ภ า พ ถ า วร ไม่เกิน 300,000 บาท/คน

3 การเสี ย อวัย วะ

หากเ สี ยอ วั ย วะตั้งแต่ข้อมือ แ ข น เท้า หรือ ตั้งแต่ ข้ อเ ท้า รวมทั้งสา ยต า อย่ า งใดอย่ างหนึ่ง รวมกันแล้ว โดย 2 กรณีนี้ขึ้นไปจะได้ 300 บาท

หากเสียอ วั ย ว ะคือมือตั้งแต่ แ ข น หรือข้อเท้า ขา รวมทั้งส า ย ต า หู ความสามารถในการพู ด อ วั ย ว ะใ นการสืบ พั น ธุ์ และอ วั ย ว ะอื่นๆ จะได้ 205,000 บาท

กรณีเ สี ย นิ้ ว ตั้งแต่ข้ อ นิ้ว ขึ้นไป ไม่ว่าจะนิ้ วเดียวหรือหลา ยนิ้ ว จะได้ 200,000 บาท

4 ค่าชดเชยในช่วงเวลารั ก ษ าตัว จะได้รับวันละไม่เกิน 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน หรือจ่ายค่าชดเชยทั้งหมดไม่เกิน 4,000 บาท

5 ยอ ดเงินในการให้ความคุ้มครองสูงสุดทั้งหมดรวมไม่เกิน 304,000 บาท

6 รถยนต์ขนาดที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง มีวงเงินคุ้มครองสูงสุด ต่อเหตุ/ครั้ง 5 ล้านบาท

7 รถยนต์ขนาดที่นั่งเกิน 7 ที่นั่ง มีวงเงินคุ้มครองสูงสุด ต่อเหตุ/ครั้ง 10 ล้านบาท

เอ กส ารที่ใช้ในการยื่นเคลม พ.ร.บ.

กรณีได้รับบ า ด เ จ็ บ

1 สำเนาบัตรประช าชนผู้ ประ ส บ เ ห ตุ

2 ใบเสร็จต้นฉบับ กรณีเบิกค่าชดเชย หรือเข้าเป็นผู้ ป่ ว ยใน

กรณีทุ พ พ ลภ าพ

1 สำเนาบัตรประช าชนของผู้ประส บเหตุ

2 ใบรับรองแ พ ท ย์ หรือเอ กส ารยืนยันความ พิ ก า ร

กรณีเ สี ย ชี วิ ต

1 สำเนาบัตรประช าชนเ สี ชี วิ ต

2 ใบรับรองแพทย์หรือเอ กส ารยืนยันการเ สี ย ชี วิตจากโรงพ ย าบาล

3 ใ บม ร ณ บั ตร

4 สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่สอบสวน หรือ หลักฐานที่แสดงว่าผู้เ สี ย ชี วิ ตประสบกับเ ห ตุนั้นๆ

5สำเนาบัตรประช า ชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของ ทาย าท

6 สำเนาบันทึกประจำวันของคดีจาก พ นักง านสอบสวน หรือ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นเ สี ยชี วิ ตจากประสบภั ยจากรถ

เมื่อเตรียมเอ กส ารทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ให้ทำเรื่องเบิกจ่ายจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประ สบภั ยจากรถ จำกัด ได้ทุกสาขา

สำหรับเรื่องของการเบิกจ่ายเงิน จะได้รับเงินภายใน 7 วัน ซึ่งจะคุ้มครองในส่วนของบุคคลเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับ ท รั พ ย์ สินหรือตัวรถที่เสียห า ย ดังนั้น เราจึงควรมีการทำประกันภั ย รถ ยนต์ควบคู่กันด้วย หากเกิดเห ตุจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าเสียห า ยหรือค่าซ่อมรถทั้งของตัวเองและคู่กรณี

ที่มา : krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …