Home ข้อคิด อนิสงส์แรง ใส่บาตรย ามเช้าถูกวิ ธี ชีวิตมีแต่เจริญรุ่งเรือง สุขสบายทั้งกายใจ

อนิสงส์แรง ใส่บาตรย ามเช้าถูกวิ ธี ชีวิตมีแต่เจริญรุ่งเรือง สุขสบายทั้งกายใจ

8 second read
Comments Off on อนิสงส์แรง ใส่บาตรย ามเช้าถูกวิ ธี ชีวิตมีแต่เจริญรุ่งเรือง สุขสบายทั้งกายใจ
0
51

วันนี้เราจะพาคุรไปดูการใส่บาตรย ามเช้าให้ได้อนิสงส์แรง กับบทความ อนิสงส์แรง ใส่บาตรย ามเช้าถูกวิ ธี ชีวิตมีแต่เจริญรุ่งเรือง สุขสบายทั้งกายใจ ไปดูกันว่าขั้นตอนการใส่บาตรย ามเช้าๆ นั้นจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

การทำบุญตักบาตร ช่วยทำให้เรารู้สึกสบายใจ หล า ยคนมีกิจวัตรประจำวัน เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการใส่บาตรตอนเช้า เมื่อทำแล้วก็จะเกิดผลดีกับเรา เป็นสิ ริ ม ง ค ลช่วยให้เรามีพ ลั งใ จ เสริมจิตใจสุขสงบ

ในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยความสุขใจ เพราะผลที่เกิดจากความเมตต าที่เราได้ทำบุญ

วันนี้เราเอาเรื่องของการใส่บาตรมาฝากกัน ก่อนใส่บาตรให้เราตั้งจิตอธิฐาน ขอให้การใส่บาตรในวันนี้ขอให้ผลบุญ

ที่ได้ทำส่ งผลให้ตัวเรามีสติปัญญาดี ไม่อับจนปัญญา มีต าเห็นธรรมสามารถเอ าชนะม า รผจญได้เสมอไป แล้วจึงจุดธูป 3 ด อ ก เพื่อขอขมาก ร ร ม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่ าว ข้าฯ ขอขมาก ร ร ม ต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ศั ต รู ห มู่ ม า ร

ทุกภพทุกช าติ ขอให้อโหสิ ก ร ร มให้ข า ดจากกัน แล้วให้เตรียมของที่เราจะใส่บาตร ยกขึ้นจดศีรษะ พร้อมกล่ าว

คาถาพระสีวลีฉันข้าว

นะโม 3 จบ

นะโม พุทธายะ สิทธัง นะช าลีติ ประสิทธิลาภา ปะ สันตะ จิตต า ศรัทธา โหนติ ปิยัง มะมะ สัพ เพชะนา

พะหูชะนา สัพ เพทิสา สะมาคะ ต า กา ละโภชนะ วิกาลโภชนา อา คัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ

สีวะลีจะมหาเถโร สัพพะลาโภ นิรันตะรัง ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ

ข้าฯ ขอใส่บาตรถวาย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และผู้ปฏิบัติดีทั้งหล า ย ขอให้ผู้มีฤทธิ์ ใน ดิน น้ำ ลม ไฟ จงรู้ว่า ข้าฯเป็นผู้ทำนุ บำรุงศ า ส น า

ขอให้ข้าฯ จงสว่างไสว ปรากฏในเเดนพุ ท ธ ศ า ส น า ขอให้ไม่มีความจน ความทุ ก ข์ จงอย่ าเกิดเเก่ ข้าฯ อีกเลย หลังจากที่ใส่บาตรเสร็จแล้ว ให้เรากล่ าวคำนี้ต่อ

ตั้งนะโม 3 จบ

กุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่ พ ร ะ สั มมาสัม พุ ท ธเจ้า 5 พ ร ะ องค์ ขอให้ทุก พระอ งค์นำส่ งบุญ ให้ข้าพเจ้ามี เดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวธร ร ม ต ามบุญว า ส น าที่ได้ทำมา

จากทุกภพ ทุกช าติ โดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ทุกภพทุกช าติ

ศั ต รูห มู่ ม า รทุกภพทุกช าติ ขอให้อโหสิก ร ร มขอให้ข า ดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ ตอนนี้ หากเรามีอุปกรณ์ที่สามารถกรวดน้ำได้

ให้ทำการกรวดน้ำต่อเลย โดยกล่ าวคำต่อไปนี้ ด้วยบุญกุศลที่ ข้าฯ ชื่อตัวเอง ได้ทำโดยสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ

ด้วยผลกุศลผลบุญในครั้งนี้ ข้าฯ ขออุทิศส่วนบุญทั้งหล า ยไปยังพ่อเเม่บรรพ บุรุษ ที่ล่ ว งลั บไปแล้ว และมเหสิกขาเทวบุตรเทวดาผู้รั ก ษ า

บ้านเมืองทุกฝ่ า ย ทุกแห่งทุกที่อันรั ก ษ า สถานที่นี้ เป็นประธานและรั ก ษ ายังภาย

บนอากาศอันมีความหมาย มีอากาศาเทวดา พระย าอินทร์ พระพร ชหม พระย า ชยมราช ครูอาจารย์ ผีฟ้ อ น ผีฟ้ า นาง สิง ขรเ ทวี เทวดาทั้งหล า ย

สิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย ที่ไว้อยู่ในบ้าน ทั้งหล า ย

ตลอ ดจนเจ้าก ร ร ม นายเ ว รของข้าฯ ที่มีมาในอดีตช าติซึ่งเ กิ ดมาช าตินี้ เป็นคนก็ ดี เป็นสั ต ว์ก็ ดี เป็นเ ป ร ตวิสั ย สั ม ภเ ว สีที่ไหน

หรือเป็นโ ร ค า พ ย า ธิ ที่เกิดขึ้นกับข้าฯ ก็ดี ขอให้มา รับเอ าส่วนบุญกุศลของข้าฯ ในครั้งนี้ ขอให้มีความสุขสบายด้วยกันทุกฝ่าย ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า

ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้นายหนังสือทั้ง 32 องค์ จดเอาล า ยหมายเอาชื่อ ของข้าพเจ้า

ใส่ไว้ในสุวรรณบัตรเงิน สุวรรณบัตรคำ อย่ าได้ผิ ดพลาดหรือสูญห า ย ขอให้บุญกุศลของข้าฯที่ได้ทำในครั้งนี้ เป็นดังร่มเงา

ติดต ามข้าพเจ้าไปในทุกช าติภพ นับแต่นี้ไปจนถึงพระนิพพานเป็น ที่สุดด้วยเทอญ ด้วยคำอธิฐานของข้าฯ ในครั้งนี้ ข้าฯ ขอพระแม่ธรณี และโลกทั้ง 3 รับรู้ รับทราบไว้ด้วยเทอญ

ที่มา sabuyjaijung

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …