Home ข้อคิด เรื่องควรรู้ มรดกมอบให้ลูกหลาน ขอคืนได้

เรื่องควรรู้ มรดกมอบให้ลูกหลาน ขอคืนได้

9 second read
Comments Off on เรื่องควรรู้ มรดกมอบให้ลูกหลาน ขอคืนได้
0
95

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องควรรู้เกี่ยวกับมรดกที่เคยมอบให้ลูกหลาน แต่อย ากได้กลับคืน มา กับบทความ เรื่องควรรู้ มรดกมอบให้ลูกหลาน ขอคืนได้ ไปดูกันว่ามรดกจะสามารถเรียกกลับคืน มาในกรณีใดได้บ้าง

การให้ ก็คือ การยกให้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าได้เมื่อเจ้าของไม่มีชีวิตอยู่แล้ว เรียกว่ารับมรดกนะครับ สำหรับการให้ที่ให้แก่กันตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้น โดยหลักแล้วต้องถือว่าให้แล้วให้เลย เป็นการยกก ร ร มสิทธิ์ให้ข า ด เรียกคืนไม่ได้

**เว้นแต่จะมีเหตุเรียกคืนต ามกฎหมาย ดังนี้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531 อันผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้นท่านว่าอาจจะเรียกได้แต่เพียงในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้

1 ) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ า ยต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่ างร้ า ยแรงต ามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา

2 ) ถ้าผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่ างร้ า ยแรง

3 ) ถ้าผู้รับได้บอ กปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ย ากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้

แต่มีข้อแม้นะครับ ผู้ให้อาจถอนคืนการให้ไม่ได้ หากว่าได้ใจอ่อนให้อภั ยไปแล้ว หรือปล่อยให้เวลาได้ล่วงเลยไปเป็นเวลา 6 เดือน และในทุกกรณี ( ไม่ว่าจะอภั ยไปแล้วหรือไม่ ) เขาห้ามเรียกคืนการให้ เมื่อพ้นเวลาสิบปีภายหลังเหตุการณ์

ขอเพิ่มเติมนะครับ ว่าการให้นั้นแม้ว่าจะถูกประพฤติเนรคุณ ก็ไม่อาจถอนคืนได้โดย กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 535 ดังนี้

มาตรา 535 การให้อันจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านว่าจะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณ ไม่ได้ คือ

1 ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้

2 ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน

3 ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรย า

4 ให้ในการสมรส

ที่มาจาก เพจ อีสานบ้านเฮา , ข้อมูลจาก : หนังสือ กฎหมายใกล้ตัว กฎหมายน่ารู้ฉบับ ‘สารพัน-บันเทิง’ โดย ธงทอง จันทรางศุ, postnoname

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …