Home ข้อคิด 10 วิ ธีเลี้ยงลูกให้ได้ดี ประสบความสำเร็จ อยู่รอ ดได้ในยุคนี้

10 วิ ธีเลี้ยงลูกให้ได้ดี ประสบความสำเร็จ อยู่รอ ดได้ในยุคนี้

9 second read
Comments Off on 10 วิ ธีเลี้ยงลูกให้ได้ดี ประสบความสำเร็จ อยู่รอ ดได้ในยุคนี้
0
39

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จ ได้ในชีวิตได้ กับ 10 วิ ธีเลี้ยงลูกให้ได้ดี ประสบความสำเร็จ อยู่รอ ดได้ในยุคนี้ ไปดูกันว่าพ่อแม่ยุคใหม่จะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไรบ้าง

ยุคนี้การสอนลูกให้เป็นเด็กที่มีจิตใจเข้มแข็งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรปลูกฝังลูกตั้งแต่ยังเล็ก วันนี้เรามี วิธีเลี้ยงลูกให้จิตใจเข้มแข็ง มาฝาก ทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็ก ๆ ได้คุ้นเคยกับทักษะชีวิตต่าง ๆ

ที่จำเป็นต่อ การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ในอนาคต เพื่อให้ลูกพร้อมเผชิญโลกกว้างได้อย่ างราบรื่น ในย ามต้องเจอ กับปัญหาที่มากระทบกระเทือนจิตใจ

ก็จะสามารถจัดการและรับมือ กับความย ากลำบากนั้นๆ ได้ การสอนให้ลูกมีความเข้มแข็งทางจิตใจในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการฝึกให้ลูกเป็นคนแข็งกร้าว หรือ การทำให้ลูกกล า ยเป็นเด็กเก็บกด ในทางกลับกัน คือ การสอนให้ลูกสามารถเรียนรู้ที่จะรับมือและเผชิญกับสถานการณ์ย ากลำบากต่างๆ ที่หลากหล า ยได้อย่ างช าญฉลาด

การช่วยให้เด็กพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจนั้น พ่อแม่ต้องใช้วิธีการสอนด้วยการสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ที่เป็นธรรมช าติ สำคัญที่การสอนให้เด็กเปลี่ยนความคิดเชิงลบต่างๆให้แทนที่ด้วยความคิดเชิงบวก

ซึ่ง ต่อไปนี้คือวิธีการสอน 10 ข้อที่จะช่วยให้ลูกของคุณพัฒนาทักษะความแข็งแข็งทางจิตใจและอารมณ์ โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุขแน่นอนครับ

1 สอนทักษะการควบคุมและจัดการกับอารมณ์ทางด้านลบ

ในข้อนี้ สิ่งที่คุณไม่ควรทำ คือ การพย าย ามทำให้ลูกของคุณสงบในขณะที่ลูกกำลังโ ก ร ธ หรือแสดงอารมณ์ด้านลบต่างๆ หรือคอยให้กำลังใจ กระทั่งโอ๋ลูกทุกครั้งที่เศร้าหมองหรือ ผิดหวัง แต่คุณควรสอนลูกถึงวิธีจัดการกับอารมณ์ด้านลบด้วยตัวเองบ้าง ไม่เช่นนั้นลูกจะไม่รู้วิธีอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียด

2 สอนทักษะเฉพาะ

เช่น การมีระเบียบวินัยในตัวเอง ตลอ ดจนทักษะการอ ดทนและแก้ปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญ เช่น การรู้จักควบคุมความอย ากได้อย ากมี ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ลูกคุณเรียนรู้ ที่จะปรับตัวแม้ในขณะที่เขาเผชิญกับสถานการณ์ที่ย ากลำบาก

3 ปล่อยให้ลูกได้ทำผิดพลาดบ้าง

สิ่งสำคัญคือ การสอนลูกว่าการมีข้อผิดพลาด ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้ ปล่อยให้สิ่งที่ผิดพลาดเป็นประสบการณ์เพื่อคอยสอนใจไม่ให้ลูกไม่ทำผิดซ้ำสองด้วยวิธีนี้ ลูกจะไม่รู้สึกละอายใจที่จะทำผิดพลาดไปบ้าง และจะสามารถยกโทษให้ตัวเองได้ไว หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ก็ต ามในชีวิตของลูก

4 สอนให้ลูกรู้จักวิธีการพูดเชิงบวกกับตัวเองซ้ำๆ บ่อยๆ

วิธีนี้เรียกอีกอย่ างว่าการสอน Self-Talk คือ การให้ลูกได้อธิบาย ว่าในวันนี้ลูกได้ทำอะไรบ้าง ตัวอย่ าง เช่น ฝึกให้ลูกพูดกับตัวเองในด้านบวกซ้ำๆ หากทำเป็นประจำ จะช่วยเปลี่ยนภาพในจินตนาการในใจลูกให้มองตัวเองในแง่ดี สำหรับในเด็กเล็ก หากว่าเราฝึกให้ลูกพูดด้านบวกบ่อยๆ จิตใต้สำนึกของเด็กจะรับรู้ และซึมซับแต่สิ่งที่ดีๆ เข้าไป ผลลัพธ์ที่เด็กแสดงออ กมาก็จะมาจากใต้จิตสำนึกที่ดีในตัวเอง วิธีนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยปลูกฝังให้ลูกเป็นเด็กที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ตลอ ดจนแสดงออ กทางอารมณ์ต่างๆ ได้อย่ างเหมาะสมพอ ดี

5 กระตุ้นให้ลูกของคุณเผชิญหน้ากับความกลัว

หากลูกหลบเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกกลัวไปตลอ ด ลูกจะไม่มีวันได้รู้จักวิธีสร้างความมั่นใจเมื่อต้องรับมือ กับสถานการณ์ที่ย ากลำบาก ไม่ว่าลูกของคุณจะกลัวความมืด หรือ กลัวที่จะพบกับผู้คนใหม่ ๆ เป็นต้น คุณสามารถช่วยลูกให้ได้ลองเผชิญหน้ากับความกลัวได้ อาจจะค่อยๆ ให้ลูกได้เผชิญกับความกลัวทีละนิด คอยอยู่เคียงข้างลูก และคอยชื่นชมในความพย าย ามของลูก ที่สำคัญคือ การให้รางวัลในความกล้าหาญแก่ลูก ด้วยวิธีนี้จะทำให้ลูกได้เรียนรู้ว่าตัวเขาสามารถก้าวออ กจากเซฟโซนได้อย่ างมั่นใจเต็มภาคภูมิ

6 ปล่อยให้ลูกของคุณรู้สึกอึดอัดบ้าง จะเป็นไรไป

ในย ามที่ลูกตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกอึดอัดย ากลำบากใจ ให้คุณลองปล่อยให้ลูกได้ลองหาทางออ กกับสิ่งที่เจอด้วยตัวเอง เมื่อใดก็ต ามที่เกิดปัญหาแล้วคุณยื่น มือเข้าไปช่วยเหลือลูกทุกๆ ครั้งร่ำไป จะทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเขาต้องได้รับการช่วยเหลือจากคุณเสมอ ยิ่งทำให้ลูกไม่เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองในการหาทางเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเองได้

7 เป็นแบบอย่ างที่ดีให้กับลูก

นอ กจากการสอนลูกด้วยวิธีต่างๆ แล้ว สิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ การที่คุณต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่ างที่ดี โดยเฉพาะเรื่องศีลธรรม จรรย าบรรณให้ลูกเห็น เพราะตราบใดที่ลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะ ย่อมต้องการเข็มทิศทางศีลธรรมจรรย าที่ดี เด็กจะเรียนรู้ระดับของการให้ความสำคัญของการแสดงออ กต่อเพื่อน มนุษย์ ทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม

ด้านการเห็นอ กเห็นใจ ตลอ ดจนความซื่อสัตย์ต่อตนเองครอบครัวและสังคมจากพ่อและแม่อย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้นการสอนอย่ างเดียวไม่เพียงพอ คุณต้องทำตัวเป็นแบบอย่ างที่ดีอยู่เสมอด้วย

8 ให้ความสำคัญกับความกตัญญู

การสอนให้ลูกรู้จักความกตัญญูตั้งแต่ยังเล็ก วิธีสอนลูกให้กตัญญูไม่ใช่แค่คำพูดที่พร่ำสอน แต่การกระทำให้เห็นเป็นตัวอย่ างนั้นสำคัญที่สุด เริ่มง่าย ๆ จากการกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ทดแทนบุญคุณด้วยการเลี้ยงดูท่านย ามแก่เฒ่าหรือ เ จ็ บ ป่ ว ย เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องความกตัญญูกตเวที ด้วยการปลูกฝังให้ลูกรู้จักความกตัญญูกตเวที

จะทำให้ลูกของคุณรู้ว่าอะไรผิดชอบชั่ วดีที่ควรกระทำและไม่ควรทำต่อเพื่อน มนุษย์ นอ กจากนี้ เมื่อลูกแสดงถึงความกตัญญู เช่น การช่วยเหลืองานบ้าน หรือช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ แม้แต่เล็กๆ น้อยๆ คุณควรให้คำชมเชยแก่ลูกต ามสมควร ให้ลูกได้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่อง ถูกต้องและน่ายกย่อง นอ กจากนี้ หากพ่อแม่เห็นข่าว หรือเรื่องราวดี ๆ ก็สามารถนำเรื่องนั้น มาบอ กเล่าให้ลูกเห็นภาพ

เช่น เด็กคนนี้กตัญญูต่อพ่อแม่ พอโตแล้วก็ช่วยทำงาน แบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยการหารายได้พิเศษ อย่ างไรก็ต าม การอบรมสั่งสอนเด็ก ไม่ควรกดดัน ค่อย ๆ พูด ค่อย ๆ สอน เรื่องราวต่าง ๆ ถ้าตอ กย้ำมากเกินไป ลูกอาจจะกดดันจนรู้สึกต่อต้านได้

9 สอนลูกให้รู้จักการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง

เมื่อใดก็ต ามที่ลูกบกพร่องในหน้าที่ของตัวเอง เช่น ไม่ทำต ามหน้าที่ในสิ่งที่คุณได้มอบหมาย ต ามที่ตกลงกันไว้ คุณควรเปิดโอกาสให้ลูกอธิบายสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ต้องไม่ใช่คำพูดแก่ตัวที่ฟังไม่ขึ้น เช่นพูดโทษสิ่งอื่นๆ การสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบ การลงโทษว่ากล่าวต ามสมควรเมื่อลูกบกพร่องในหน้าที่ของตัวเอง

และชมเชยเมื่อลูกมีความรับผิดชอบต ามความเป็นจริง จะหล่อหลอมให้ลูกโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักหน้าที่ของตัวเองและมีความมั่นคงทางอารมณ์หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ขึ้น มา เขาจะไม่กล่าวโทษคนอื่น แต่จะยืดอ กรับผิดด้วยตัวเองอย่ างภาคภูมิ และสิ่งนี้เองที่จะทำให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับการยอมรับในสังคม

10 เป็นแบบอย่ างของความแข็งแกร่งทางจิตใจให้ลูก

ชี้แนะและเป็นแบบอย่ างให้ลูกได้เห็นว่าการหมั่นฝึกทำตัวเองให้มีจิตใจให้เข้มแข็งจนเป็นนิสัย ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ ตลอ ดจนความมั่นคงทางอารมณ์ หมั่นให้ลูกรับรู้ถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตของคุณ ที่ค่อนข้างให้ความสำคัญในเรื่องความเข้มแข็ง

และไม่ยอมแพ้ต่อความย ากลำบากต่างๆ ที่ต้องเจอในชีวิตประจำวัน สิ่งนี้จะทำให้ลูกมีแบบอย่ างในชีวิตที่ดี และกล า ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ย าก

ที่มา sabailey

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …