Home ข้อคิด 13 ลักษณะบ้าน ที่อยู่แล้วจน ชีวิตตกต่ำ

13 ลักษณะบ้าน ที่อยู่แล้วจน ชีวิตตกต่ำ

8 second read
Comments Off on 13 ลักษณะบ้าน ที่อยู่แล้วจน ชีวิตตกต่ำ
0
103

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลักษระของบ้านที่อยู่แล้ว ชีวิตมีแต่ความทุ ก ข์ ไม่มีความเจริญรุ่งเรือง เงินทองมีแต่ไหลออ ก กับบทความ 13 ลักษณะบ้าน ที่อยู่แล้วจน ชีวิตตกต่ำ ไปดูกันว่าจะมีลักษณะของบ้านคุณหรือเปล่า

การดูแลบ้านเรือนของเราให้น่าอยู่นั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากบ้านใครที่รกรุงรังจะส่ งผลต่อสถาพจิตใจของผู้อยู่อาศัยได้อ ย่ า งมาก

การจัดฮวงจุ้ยให้ถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามอ ย่ า งเด็ดข า ดเลยทีเดียว โดยในวันนี้เรานำเรื่องของการจัดบ้านให้ตรงต ามฮ ว ง จุ้ ย มาฝากกัน

1 ไม่ควรสร้างศ า ล พ ร ะภูมิที่หันหน้าออ กนอ กบ้าน ซึ่งเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่ละเอียดอ่อน มาก การวางศาลพระภูมิในตำแหน่งที่เหมาะสม จะทำให้สะดวกในการไ ห ว้บู ช าเพื่อเป็นการยึดเห นี่ ย วจิตใจ และยังผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความเจริญรุ่งเรือง

2 ไม่ควรมีต้นไม้ใหญ่กลางบ้าน หรือ ไม่ควรปลูกบ้านล้อมต้นไม้เอาไว้ เพราะเมื่อเวลาผ่ า นไป ต้นไม่จะเติบโตขึ้นและทำให้เกิดความเสียห า ย

กับโครงสร้างบ้านรวมทั้งกิ่งไม้ก็อาจตกใส่ตัวบ้านเกิด อุ บั ติ เ ห ตุได้ บ้านที่มีต้นไม่ใหญ่ในบ้านเมื่อเกิดพ า ยุเข้าก็จะเสี่ยงมากต่อ การโดนกิ่งไม้หักและตกทับบ้านได้

3 ไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้แนวเดียวกับประตูบ้าน เพราะการปลูกต้นไม้จะบังแสงอาทิศทางเข้า อาจส่ งผลทำให้เกิดความสับสนให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยม

เยือน รวมทั้งต้นไม่ที่อยู่หนาบ้านนั้น จะทำให้การปรับเปลี่ยนใช้งานพื้นที่ได้ย า กขึ้นทำให้ ย า กต่อ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อใช้งานต ามโอ กาส

4 การสร้างบ้านนั้นไม่ควรสร้างในที่ๆมีถนนล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน เพราะเชื่อกันว่าจะทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่มีความสงบสุข เพราะมีเสียงจากภายนอ กรบกวนตลอ ดเวลา

ทั้งเสียงผู้คนและเสียงการจราจรที่วุ่นวายจากภายนอ กจะรบกวนผู้อยู่อาศัยทั้งกลางวันกลางคืน ทำให้ส่ งผลเสียต่อสุ ข ภ า พทั้งกายและใจของผู้อยู่อาศัย

5 ห้ามมีร่องน้ำไหลผ่ า นกลางบ้าน หรือ กลางที่ดิน เพราะจะทำให้สภาพแวดล้อมไม่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด เ ชื้ อ โ ร คที่เป็นอั น ต ร า ยกับผู้อยู่อาศัย และเชื่อกันว่าการมีร่องน้ำกลางบ้านจะทำให้บ้านแตกแยกจากกันเหมือนเมืองอ กแตก ซึ่งเป็นลักษณะของบ้านที่ไม่ดี

6 ไม่ควรสร้างบ้านอยู่ในน้ำหรือมีน้ำล้อมรอบ เพราะความชื้นจะทำให้รู้สึกอึ ด อั ด ไม่สบายตัวและเสี่ยงเป็นโ ร คทางเดินห า ยใจด้วย นอ กจากนี้โครงสร้างของบ้านที่อยู่ระหว่างน้ำ และอากาศจะทำให้โครงสร้างบ้านสึ ก ก ร่ อ นได้ง่าย

7 อ ย่ าสร้างกำแพงบ้านสูงกว่าตัวบ้าน เพราะเป็นการปิดกั้นทางลมทำให้อากาศไม่ถ่ายเท

8 อ ย่ าสร้างบ้านในละแวกที่มีสิ่งบั่นทอนพ ลั ง ชี วิ ต เช่น สถานตำร ว จ เ รื อ นจำ โร ง พ ย า บ า ล ศาล หรือป่าช้า

9 ห้ า มขุดบ่อน้ำบริเวณหลังบ้าน เพราะจะทำให้เกิดจุ ด ที่ ร กและดูแลไม่ทั่วถึง อาจกล า ยเป็นสา เ ห ตุของอุ บั ติ เ ห ตุต่างๆ

10 ไม่ควรสร้างสระน้ำใหญ่ ติดกับตัวบ้าน เพราะจะทำให้เกิดพลังงานข่มตัวบ้านและบั ง รั ศ มี ของบ้าน และสระน้ำขนาดใหญ่นั้นจะทำให้เกิดความชื้นในอากาศที่สู ง เ กิ น ไป แถมอาจส่ งผลต่อโครงสร้างบ้านทำให้บ้านเกิดการทรุดตัวง่าย แต่หากเป็นแหล่งนำ้จากธรรมช าติอ ย่ า ง แม่น้ำ หรือ ท ะเ ล ส า บ จะไม่ส่ งผลร้ า ย ใดๆ

11 ไม่ควรปลูกบ้านคร่อมตอไม้หรือบ่อน้ำ เป็นอันข า ด ในจุดที่มีตอไม้นั้นการขุดหลุมหรือ การปรับพื้นที่จะเป็นไปได้ย า กมาก เพราะรากไม้ที่แห้งแต่แข็งแรงจะย า กต่อ การรื้อถอน และตอไม่ที่เริ่มเ ก่ า ผุ พั งจะกล า ยเป็นที่อยู่อาศัยของป ล ว ก ม ด ซึ่งไม่ดีกับบ้านในระยะย า ว ส่วนบ่อน้ำเก่านั้น เป็นพื้นดินที่มีความหนาแน่นของดินน้อยแม้จะมีการถมที่ดีแล้วก็ต าม บ่อน้ำอาจยังมีต าน้ำที่ซึมออ กมาตลอ ดเวลา เมื่อเวลาผ่ า นไปจะส่ งผลต่อโครงสร้างบ้านอย่ างแก้ได้ย า กมากๆ

12 อ ย่ าสร้างกำแพงก่อนการสร้างบ้าน เพราะในการสร้างบ้านจะต้องมีการย้ ายสิ่งของหล า ยอ ย่ า งอาจทำให้เกิดความย า กลำบากในการขนย้ า ยวัสดุต่างๆ และอาจทำให้เกิดความเสียห า ยต่อ กำแพงที่สร้างเสร็จแล้วได้

13 ไม่ควรสร้างบ้านบนหน้าผาแม้ว่าจะมีวิวที่สวยงาม แต่การสร้างบ้านบนหน้าผาสูงจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึกไม่ปลอ ดภั ย ไม่สะดวกใจ ทั้งนี้นอ กจากจะทำให้อยู่อาศัยอ ย่ างไม่สบายใจแล้วการขนย้ ายของเพื่อก่อสร้างก็จะทำได้ย า กมาก

ทั้ง 13 ข้อนี้เป็นข้อควรนำไปพิจารณาสำหรับผู้ที่กำลังสร้างบ้านหรือออ กแบบบ้านอยู่ ควรคำนึงนึงหัวข้อต่อไปนี้ด้ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างบ้านของเราให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่ า งสงบสุขในระยะย า ว

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …