Home ข้อคิด 19 ข้อนี้ ทำต ามจะดีมากๆ อย่ างห ม อ จี นแนะนำไว้

19 ข้อนี้ ทำต ามจะดีมากๆ อย่ างห ม อ จี นแนะนำไว้

9 second read
Comments Off on 19 ข้อนี้ ทำต ามจะดีมากๆ อย่ างห ม อ จี นแนะนำไว้
0
18

วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจชีวิตประจำวันของคุณว่าได้ทำในสิ่งที่ควรทำ และ ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวคุณเองบ้างหรือเปล่ากับบทความ 19 ข้อนี้ ทำต ามจะดีมากๆ อย่ างห ม อ จี นแนะนำไว้ ไปดุกันว่าควรทำต ามอะไรบ้าง

เรื่องราวดีๆที่ต้องส่ งต่อสำหรับคนที่ไม่อ ย า ก ป่ ว ยจาก ห ม อแผน จี น ที่ออ กมาเผยถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำจากห ม อ หวี๋จงเสี่ยน ที่ขอให้ช่วยกันส่ ง ต่ อข้ อ ค ว า มนี้ที่อาจช่วยเห ลื อ ชี วิ ต ค นได้ จากคำแนะนำที่ให้กินมันเทศ

ที่เป็นสีเหลืองหรือสีม่วง ที่มีสรร พ คุ ณ ที่สามารถ ต้ า น ม ะ เ ร็ งได้ และการดื่มน้ำมะนาวกับน้ำอุ่น โดยไม่ใส่น้ำต าลก็สามารถ ช่ ว ย ต้ า น ม ะ เ ร็ งได้ เพราะเรื่องของ อ า ก า รเ จ็ บ ป่ ว ย

ต่างๆนั้นเราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่หรืออ ย่ าง ไร แต่การเลือ กทานอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมได้นั้นก็ช่วยหลีก เลี่ ยง ควา มเสี่ ย งที่จะเกิด โ ร ค ภั ย ต่างๆได้รวมทั้ง 19 สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ ดังต่อไปนี้

1 ในหนึ่งสัปดาห์ ไม่ควรกินไข่เกิน 4 ฟอง

2 ไม่กินอาหารมื้อดึกโดยเด็ดข า ด เพราะจะเพิ่มโอ กาสในการเป็น ม ะ เ ร็ ง ก ระ เ พ าะอาหาร

3 ผลไม้ควรกินก่อนมื้ออาหาร การทานผลไม้หลังอาหารเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

4 ส่วนของสะโพกไก่จะมีโอ กาสกระตุ้นให้เกิดโ ร ค ม ะเ ร็ งได้มากกว่าส่วนอื่น

5 การดื่มน้ำเต้าหู้ควรดื่มแบบไม่ใส่น้ำต าลและไม่ใส่ไข่

6 ในช่วงที่มีรอ บเ ดื อ นนั้นไม่ควรดื่มน้ำช า

7 ทุกเช้าหลังตื่นนอนให้ดื่มน้ำเปล่าก่อนมื้ออาหารทุกวัน เพื่อป้อง กั น โ ร ค นิ่ วใ นก ร ะเ พ า ะ

8 ไม่ควรทาน มะเขือเทศ ในตอนที่ท้องว่าง ควรทานหลังมื้ออาหาร

9 การดื่ ม ช าไม่ควรใส่น ม น มข้น หรือน้ำต าล เพื่อป้องกัน โ ร คเ บ าหว า นและโ ร คความดั น

10 ให้ง ด อาหารก่อนนอนเป็นเวลา 3 ชั่ วโมง

11 ไม่ควรช าร์จโทรศัพท์มือถือในห้องนอน หรือใกล้หัวนอน ควรเว้นระยะห่ า งอ ย่ า งน้อย 30 ซม. ขณะนอนหลับ

12 ไม่ควรทานของที่เพิ่ง ปิ้ง หรือ นึ่งออ กมาร้อนๆ เช่น ซาลาเปา หรือ ขน มปังปิ้ง

13 ในช่วงกลางวันควรดื่มน้ำให้เยอะ ส่วนกลางคืนควรดื่มน้ำให้น้อย

14 ควรดื่มน้ำให้ได้วันละ 10 แก้ว เพื่อป้องกันโ ร คม ะ เ ร็ งกระเ พ าะอาหาร

15 การทานของทอ ดหรือของมัน บ่อยๆ จะทำให้ เ ลื อ ด คั่ ง ที่กระเพาะและอาจเป็นสาเหตุให้เกิด อา ก า รง่ ว งซึมและง่วงนอนบ่อยๆ

16 อ ย่ าดื่มกาแฟเกินวันละ 2 แก้วต่อวัน เพราะจะทำให้นอนไม่หลับและเกิดอาการท้ อ งอืด

17 สิ่งที่ควรทาน 10 อ ย่ างคือ กล้วย เกรฟฟุต ขน มปังโฮลวีต ผักโขม ปลาทะเลน้ำลึก กระเทียม ฟักทอง น มพร่องมันเนย เ นื้อ ไ ก่ และลูกพีช

18 การนอนน้อยกว่า 8 ชั่ วโมงจะทำให้ส ม อ งเ สื่ อ ม เร็ว และการงีบหลับในช่วงกลางวันจะทำให้ไม่แก่ไว

19 หลังเวลา 17.00 น. ควรทานอาหารให้น้อยเข้าไว้

การดื่มมะนาวที่อุ่นหรือร้อนจะดี ต่ อ สุ ขภ า พและทำให้อ า ยุ ยื น เพราะน้ำมะนาวร้อนจะทำล า ย เซ ล ล์ ม ะ เ ร็ ง เพียงฝาน มะนาว 2-3 ชิ้นลงในแก้วเติมน้ำร้อน ดื่มเป็นประจำ รสช าติที่ขมของมะนาวจะ

เป็นส า ร ต้ า น ม ะ เ ร็ ง และหากเป็นน้ำมะนาวที่เย็นร่างกายของเราจะได้รับเพียงวิต ามินซีเพียงอ ย่ า งเดียว ไม่สามารถป้องกัน ม ะ เ ร็ งได้ ส่วนกรดของมะนาวและส า รโ พ ลี ฟี น อ ลในน้ำมะนาว จะเป็นตัวช่วยปรับความส ม ดุ ลให้กับความ ดัน

ป้องกันเ ส้ น เ ลื อ ด อุ ด ตั น และยังช่วยกระตุ้นก ารไ ห ล เวียนของ เ ลื อ ด ช่วยไม่ให้ เ ลื อ ด แ ข็ งตั ว เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ หากใครเห็นว่าบ ท ค ว า มนี้มีประโยชน์ก็สามารถแ บ่ ง ปั นกันไปได้ เผื่อให้กับคนที่สนใจในเรื่องของการดู แ ล สุ ข ภ า พเหมือนๆกัน

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …