Home ข้อคิด 4 ขั้นตอน ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้เจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมาไม่ข า ดสาย

4 ขั้นตอน ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้เจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมาไม่ข า ดสาย

8 second read
Comments Off on 4 ขั้นตอน ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้เจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมาไม่ข า ดสาย
0
33

เมื่อเข้าปีใหม่แล้ว หล า ยๆ คนก็คงมีการเริ่มสร้างบ้านหลังใหม่ และกำลังเตรียมตัวที่จะขึ้นบ้านใหม่เพื่อเสริมมง ค ล ให้กับตัวเองและครอบครัว วันนี้เราก็มีขั้นตอนการขึ้นบ้านใหม่ และส่ิงของที่ต้องจัดเตรียมมาแนะนำกับบทความ 4 ขั้นตอน ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้เจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมาไม่ข า ดสาย ไปดูกันว่าจะต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง และมีขึ้นตอนการขึ้นบ้านใหม่อย่ างไร ให้เงินทองไหลมาเทมา

ความเชื่อแต่โบราณของคนไ ท ยเรา เชื่อกันว่าในทุกสถานที่มักจะมีเจ้าที่เจ้าทางอาศัยอยู่ เมื่อเราปลูกบ้านสร้างบ้านหรือย้ า ยบ้านใหม่ การที่เราจะเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นๆ หากมีการทำพิธีบอ กกล่าว ขออาศัย ต่อเ จ้ า

ที่เจ้าทางนั้นก็จะทำให้เราสามารถอยู่อาศัยในบ้านได้อ ย่ า งสงบสุขและยังขอให้ช่วยป้องกันภั ย อั นต ร า ย ช่วยปกปักรั ก ษ าทั้งตัวเรา คนในครอบครัวและบ้านของเราให้ป ลอ ด ภั ย พิธีขึ้นบ้านใหม่สามารถจัดได้ต ามความเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องใช้เงิน มากมายเพียงทำเท่าที่สามารถทำได้ก็พอ โดยรายละเอียดของการทำพิธีและของที่จะต้องเตรียมนั้นเราได้นำมาฝากด้วยในบ ท ค ว า มนี้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 พ ร ะ พุ ท ธ รู ป

2 น้ำเปล่า

3 เครื่องบู ช า ได้แก่ ด อ กไม้ ธูป เทียน

4 ด อ กไม้มงคล นำมาโปรยไว้รอบๆบ้าน

5 ด อ กรัก มีความหมายถึงความเอื้ออาทรและความรักใคร่ปรองด อ ง

6 ข้าวต อ ก ถั่ว งา มีความหมายว่า ความเจริญงอ กงาม

7 ข้าวส าร 1 ถังเต็ม แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์

8 เหรียญ แสดงถึงการมีเงินทองเต็มบ้าน

9 ด อ กดาวเรือง แสดงถึงความรุ่งเรืองและความสำเร็จ

10 ด อ กกุหลาบ แสดงถึงเส้นทางที่เรียบง่ายเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบ

11 พวงมาลัยดาวเรือง

12 ห ม า กพลู

13 หอมแดง กระเทียม กะปิ น้ำปลา น้ำต าล เกลือ พริกแห่ง แสดงถึงความมีอยู่มีกินที่ดี

14 เงินที่เป็นแบงค์ 900 บาท เงินเหรียญ 99 บาท รวมเป็น 999 มีความหมายถึงความก้าวหน้าในชีวิต

15 เครื่องเพชร เครื่องประดับมีค่า แสดงถึงความร่ำร ว ย

ผลไม้ 5 อย่ างสำหรับการไหว้เจ้าที่

1 สาลี่ หมายถึง ความดีงาม ความมั่นคง และโชคลาภ

2 กล้วย แสดงถึงการขย ายกิจการ การมีบุตร การมีบริวารล้อมรอบมากมาย

3 ส้ม หมายถึง ความเป็นสิริมงคลในชีวิต

4 มะพร้าว หมายถึง ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง

5 ทับทิม หมายถึง การปกป้องคุ้มครองจากภั ยต่างๆ

ขั้นตอนการทำพิธี

1 เตรียมสิ่งของต่างๆให้พร้อม และเข้าบ้านต ามฤกษ์ที่ตั้งไว้

2 ก่อนเข้าบ้านให้เจ้าของบ้าน หยิบก้อนหินขึ้น มา 1 ก้อน กำไว้แล้วอธิษฐานในใจขอให้มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคง และแข็งแกร่งเหมือนก้อนหินนี้ แล้ววางหินลงที่หน้าบ้าน

3 จากนั้นให้ผู้ใหญ่ของบ้าน คือ คุณพ่อเป็นคนอุ้มพ ร ะ พุ ท ธ รู ปเข้าบ้าน ให้ญาติที่ร่ำร ว ยที่สุดเป็นคนถือพานเงินพานทอง ต ามด้วยคุณแม่ถือข้าวส ารอาหารแห้ง

4 จัดวางพ ระ พุ ท ธรู ปในห้องพระหรือหิ้ง เตรียมไหว้ โดยให้จุดธูปเทียนและตั้งจิตอธิษฐานให้ช่วยคุ้มครองและให้พรกับเรา

ทุกครั้งในพิธีขึ้นบ้านใหม่เจ้าของบ้านจะต้องทำพิธี เข้าบ้านใหม่ โดยจะเริ่มต้นด้วยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ทำพิธีทั้งหมด และต้องมีการอัญเชิญพร ะ พุ ท ธ รูปมาด้วยและให้ทำการจุดธูปเทียนเพื่อเป็นการอัญเชิญ จากนั้น

ให้อธิษฐานบอ กกล่าวต่ออ ง ค์ พ ระว่าให้ช่วยปกป้องคุ้มครองบ้านให้อยู่กันอย่ างร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีสิ่งร้ า ยๆผ่ านเข้ามา โดยในระหว่างพิธีควรระวังไม่ทำด อ กไม้ ธูปเทียน ของไหว้ทุกอ ย่ า งตกลงพื้น

สำหรับพระสงฆ์ที่เราทำการนิมนต์มาอาจเลือ ก 5 รูป 6 รูป หรือ 9รูปก็ได้ แล้วแต่หลักความเชื่อของแต่ละครอบครัว เมื่อได้เข้าอยู่อาศัยในบ้านใหม่แล้วได้ทำพิธีอย่ างเรียบร้อยจะทำให้เจ้าของบ้านและทุกคนในบ้านอยู่อาศัยกันได้อ ย่ า งร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความสบายใจ

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …