Home ข้อคิด 4 เรื่องเข้าใจผิด เมื่อใช้มือถือ

4 เรื่องเข้าใจผิด เมื่อใช้มือถือ

10 second read
Comments Off on 4 เรื่องเข้าใจผิด เมื่อใช้มือถือ
0
33

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการใช้งานมือถือ ที่ถูกต้อง กับ 4 เรื่องเข้าใจผิด เมื่อใช้มือถือ ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่หล า ยๆ คนยังเข้าใจผิดกันอยู่

โทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์ที่มีคว ามจำเป็นอย่ างมากในยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นตัวช่วยในการสื่อส าร รวมถึงรวบรวมข้อมูลข่าวส ารต่างๆ ไว้เป็นจำนวน มาก แต่หล า ยคนก็ยังมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ ว่าจะทำให้เกิดอั น ต ร า ยได้ หากใช้ผิดวิธี วันนี้เราจะพาทุกคน ม าไขข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ ที่หล า ยคนมักจะเข้าใจผิดกัน

1 เสียบสายช าร์จทั้งคืนทำให้แบตเสื่อม

ความเชื่อที่ว่า การช าร์จแบตโทรศัพท์ทิ้งไว้ข้ ามคืนก่อนนอน จะทำให้แบตเสื่อมเร็วยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่หล ายคนกำลังเข้ าใจผิดอยู่ เพราะโทรศัพท์ยุคปัจจุบัน จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งจะตัดไฟเองโดยอัตโนมัติ เมื่อช าร์จแบตจนเต็มแล้ว

และยังไม่เคยมีหลักฐ านที่พิสูจน์ว่า การช าร์จแบตทิ้งไว้ข้ามคืน จะทำให้แบตเสื่อมได้จริงๆ ดังนั้นหมดคว ามกังวลไปได้เลย แบตไม่เสื่อมสภาพแน่นอน หากคุณต้องการช าร์จแบตทิ้งไว้ทั้งคืน

2ใช้โทรศัพท์นานๆ จะทำให้ส ม อ งเสื่อม

คงจะเคยได้ยินกัน มาบ่อยๆ ที่ว่า อย่ าคุยโทรศัพท์โดยก ารแนบหูนานเกินไป หรืออย่ าวางไว้ใกล้ศีรษะเวลานอน เพราะจะทำให้ส ม อ งเสื่อม ซึ่งจริงๆ แล้วสัญญาณโทรศัพท์ ถูกกำหนดจ ากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO

ให้มีความเสี่ยงในการก่อโ ร ค ม ะ เ ร็ งในระดับ 2B หมายความว่า อาจทำให้เกิดได้ แต่อยู่ในระดับคว ามเป็นไปได้ที่ต่ำมาก ยังไม่มีงานวิจัยที่เป็นที่ย อมรับในเรื่องนี้ จึงยังยืนยันไม่ได้ว่า คลื่นไฟฟ้าจากโทรศัพท์เป็นอั น ต ร า ยต่อมนุษย์

เพราะคลื่นไฟฟ้ าที่มาจากโทรศัพท์ เป็นเพียงแค่คลื่นอ่อนๆ ในช่วงคลื่นไมโครเวฟเท่านั้น และยังมีงานวิจัยอีกหล ายชิ้นที่สนับสนุนว่า คลื่นไฟฟ้าจากโทรศัพท์ไม่สร้ างผลกระทบต่อส ม อ งมนุษย์แต่อย่ างใด

3 ใช้โทรศัพท์ขณะช าร์จแบตจะทำให้ช็อต

เราคงเคยได้ยินคนเตือนว่า เวลาช าร์จแบต อย่ าเล่นไปด้วย เพราะจะทำให้ไฟช็อต หรือลุกไหม้ได้ และก็เชื่อต ามๆ กัน มาแบบนั้น แต่จริงๆ แล้วการช าร์จแบตพร้อมกั บเล่นโทรศัพท์ไปด้วย ไม่ทำให้ไฟช็อต หรือถึงขั้นลุกไหม้ได้ หากเราใช้อุปกรณ์ก ารช าร์จที่ได้มาตรฐาน แต่ในกรณีที่แบตเตอรี่จะลุกไหม้นั้น จะเกิดจากคว ามร้อนสะสม และแรงดันไฟฟ้าเกินจ ากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มากกว่า

แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมือถือของเรา เมื่อเล่นไปช าร์จไป จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น เพราะแบตเตอรี่จะคายประจุ และเก็บประจุไปพร้อมๆ กัน และส่ งผลให้แบตเตอรี่เสื่อมไ ม่เท่ากันทั้งก้อน หมดสภาพก่อนเวลาอันควร ดังนั้นหากต้องก ารยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ควรหลีกเลี่ยงก ารใช้งานหนักๆ ในระหว่างช าร์จแบต เช่น การเล่นเกมส์

4 ถ้าแบตยังไม่ใกล้หมด ห้ามนำไปช าร์จ

หล า ยคนก็ยังเข้ าใจผิดกับเรื่องที่ว่า หากแบตยังเหลือเยอะ ( 50-90% ) อย่ าเพิ่งเอาไปช าร์จเพิ่ม เพราะจะทำใ ห้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้น แต่จริงๆ แล้วเราจะช าร์จตอนไหนก็ได้ เพราะสมัยนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่จ ะใช้แบตเตอรี่ลิเธียม และคุณสมบัติข องแบตเตอรี่ลิเธียม เป็นระบบการช าร์จแบบไซเคิล

และมีอายุการใช้ง านหล า ยพันไซเคิล สำหรับการช าร์จแบตแต่ละครั้ง ตั้งแต่แบต 0% จนถึง 100% จะนับเป็น 1 ไซเคิล ดังนั้นหากเร านำโทรศัพท์ไปช าร์จตอนที่มีแบตอยู่ 50% ก็จะถูกนับเป็น 1/2 ไซเคิล เพราะฉะนั้นไม่ต้ องกลัวเรื่องแบตจะเสื่อมเร็ว มันมีอายุการใช้ง านของมันอยู่แล้ว จะช าร์จตอนไหนก็ได้ต ามความสะดวกเลย

เมื่อรู้อย่ างนี้แล้ว ก็หมดความกังวลในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการใ ช้โทรศัพท์กันแล้วใช่ไหม แต่อย่ างไรก็ต าม การใช้งานโทรศัพท์ให้ถูกวิธี และเลือ กใช้กับอุปกรณ์ที่ไ ด้มาตรฐาน โดยเฉพาะอุปกรณ์สายช าร์จ ก็จะทำให้ใช้งานได้อย่ างป ล อ ด ภั ย มากกว่า

ที่มา : horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …