Home ข้อคิด 6 ต้นไม้ปลูกไว้เป็นรั้วบ้าน ความหมายดี

6 ต้นไม้ปลูกไว้เป็นรั้วบ้าน ความหมายดี

8 second read
Comments Off on 6 ต้นไม้ปลูกไว้เป็นรั้วบ้าน ความหมายดี
0
11,791

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอต้นไม้ที่สามารถนำมาปลูกไว้เป็นรั้วบ้าน เพิ่มความร่มลื่น สบายต าให้กับคนในบ้านได้ กับบทความ 6 ต้นไม้ปลูกไว้เป็นรั้วบ้าน ความหมายดี ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่เหมาะสมปลูกในบ้านของเรา

รั้วบ้านเป็นสิ่งที่ใช้บอ กขอบเขตที่อยู่อาศัย ซึ่งทำได้จากหล า ยๆวัสดุ ที่ให้ความรู้สึกและอารมณ์แตกต่างกันไป สำหรับคนที่รักธรรมช าติพร้อมๆกับได้ความเป็นส่วนตัว รั้วต้นไม้หรือแนวต้นไม้ริมรั้ว เป็นอีกหนึ่งทางเลือ กที่น่าสนใจ เพราะนอ กจากช่วยลดทอนความแข็งกระด้ า งของ ตั ว อ า คา รแล้ว ต้นไม้ยังช่วยเพิ่มอ อ ก ซิ เ จ นให้ความสดชื่น ช่วยกรองฝุ่นควัน

และยังช่วยเพิ่มทัศนียภาพที่น่ามอง ส่วนพรรณไม้ที่นิยมปลูกนั้นก็มักเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาวะอากาศไม่ต้องดูแลรั ก ษ ามาก บางชนิดตัดแต่งทรงพุ่มได้ง่าย ทรงต้นเป็นระเบียบเรียบร้อย อาจจะเป็นทั้งไม่ยืนต้น ไม้ ด อ ก ไม้เลื้อย วันนี้เราจะแนะนำ 6 ต้นไม้ความหมายดี ที่เหมาะกับการปลูกเป็นรั้วมาฝากกันค่ะ

1 ต้นไทร เ ก า ห ลี

เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกริมรั้วเป็นอ ย่ า งมาก โดยเฉพาะปลูกเอาไว้ทำเป็นแนวรั้ว หรือปลูกริมกำแพงร่วมกับพืชด อ กชนิดอื่น มีลักษณะไม้พุ่มทรงสูง และทรงของพุ่มจะค่อนข้างแน่น ตัวพุ่มประกอบไปด้วยใบสีเขียวสดที่เรียงตัวซ้อนกันอยู่เป็นชั้น ๆ เมื่อโตเต็มที่ไทรเ ก า ห ลี จะมีขนาดความสูงได้ประมาณ 5 – 6 เมตร ส่วนตัวใบของต้นไทร เ ก า ห ลี นั้นจะมีสีเขียวเข้มจัดรูปทรงค่อนข้างเรียว ใบมัน และมีย า งสีขาว มีใบดกตลอ ดทั้งปี

ส่วนของลำต้นด้านบนจะเห็นไม่ชัดเนื่องจากใบที่หนาแน่นปกคลุมอยู่มาก โดยตัวลำต้นส่วนล่างที่มองเห็นได้จะมีสีเทาปนน้ำต าล ต ามกิ่งจะมีรากย้อยลงมาซึ่งเป็นลักษณะแบบเดียวกับต้นไทรชนิดอื่นด้วย ข้อ ดีอี กอ ย่ า งหนึ่งของต้นไทรเ ก า ห ลี คือ แทบจะไม่มีการผลัดใบ ทำให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาเศษใบไม้ร่วง

การดูแลต้องการปริมาณน้ำปานกลาง สามารถเติบโตในดินธรรมดาได้ดี และสามารถข ย า ย พั น ธุ์ได้โดยการเสียบย อ ดหรือเ พ าะเมล็ด

2 ต้นแก้ว

คนไ ท ยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้านจะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ มีความเบิกบาน เพราะ แก้ว คือ ความใสสะอาด ความสดใส นอ กจากนี้ด อ กแก้วยังมีสีขาวสะอาดกลิ่นหอมอบอวล ทั้งยังสามารถนำด อ กแก้วไปใช้ในพิธีบูช าพ ร ะในพิธี ท า ง ศ า ส น าได้ ถือเป็นสิริมงคลยิ่ง และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นแก้วไว้ทางทิศตะวันออ ก ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางด อ กให้ปลูกในวันพุธ

การดูแลต้นแก้วต้องการแสงแดดจัด และควรรดน้ำอ ย่ า งน้อย 3 – 5 วัน/ครั้ง ควรใส่ ปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย ห มั ก อัตรา 1 – 2 กิโลกรัม/ต้น ใส่ปีละ 4 – 6 ครั้ง หรือใช้ปุ๋ ย วิ ท ย า ศา ส ตร์ สูต ร 15 – 15 – 15 อัตรา 200 – 300 กรัม/ต้น ใส่ปีละ 4 – 6 ครั้ง

3 ต้นโมก

สำหรับต้นโมกนั้น คนโบราณเชื่อว่า หากปลูกต้นโมกเอาไว้ภายในบ้าน ก็จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์สะอาด มีแต่ความสุขกายสุขใจ ปล อ ด ภั ย และรอ ดพ้นจากสิ่งอันจะนำความทุ ก ข์ ร้ อน มาสู่คนในครอบครัว ส่วนด อ กของต้นโมกนั้น มีสีขาวสะอาด มีกลิ่นหอมสดชื่นตลอ ดทั้งวัน นอ กจากจะให้ความสบาย ต าแล้ว ยังให้ความสบายใจอีกด้วย

การดูแล ต้นโมกต้องการแสงแดดปานกลาง จนถึงแสงแดดจัด หรือ กลางแจ้ง ควรให้น้ำ 5 – 7 วันต่อครั้ง นอ กจากนี้ต้นโมกยังชอบดินร่วนซุย ที่มีความชื้นปานกลาง และควรใส่ ปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย ห มั ก ในอัตรา 1 – 2 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 4 – 6 ครั้ง

4 ต้นพลับพลึง

เป็นพืชล้ ม ลุ กหล า ยฤดู มีลำต้นใต้ดินเป็นหัวกลม ส่วนที่โผล่พ้นดินเป็นกายใบอัดกันแน่น ส่วนใบเป็นใบเดี่ยว เรียงซ้อนเป็นวงกว้าง 7 – 15 เซนติเมตร ย าว 1 เมตร ปล า ยใบแหลม แผ่นใบอวบหนา มีหน่อจำนวน มากขึ้นรวมกันเป็นกอ แผ่นใบเป็น มันเรียบ ลักษณะแคบ เรียวย าว เรียงเวียนรอบ แกนลำต้น ออ กด อ กเป็นช่อ มีก้านช่อ ด อ กย าว

สำหรับด อ กนั้น มีลักษณะช่อ ด อ กขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายปากแตร ผลค่อนข้างกลม มีสีขาวหรือม่วงแดง ออ กเป็นก ร ะ จุ กที่ปล า ยกิ่ง มีด อ กย่อยจำนวน มาก 10 – 30 ส่วนด อ กพลับพลึง มีก้านช่อ ด อ ก ที่ อ ว บ ใหญ่ กลีบ ด อ กตอนโคนเชื่อมกันเป็นหลอ ด ย าว 7 – 10 เซนติเมตร ปล า ยแยกเป็น 6 กลีบแคบ ๆ กว้าง 1 เซนติเมตร ย าว 7 เซนติเมตร ด อ ก ท ย อ ย บาน มีกลิ่นหอม พลับพลึงด อ กสีแดงจะมีช่อ ด อ กและด อ กใหญ่กว่าพลับพลึงด อ กสีขาว

การดูแลพลับพลึงชอบขึ้นในดินที่ชื้นสามารถทนอยู่ในดินแฉะที่ไม่ค่อยระบายน้ำหรือในบริเวณที่แห้งแล้งในบางช่วงได้ นิยมปลูกกันต ามร่องสวนในภาคกลางทั่วไป เป็นพืชที่ทนทาน ไม่ต้องมีการบำรุงรั กษ า มากนัก

5 ต้นไผ่

ต้นไผ่มีหลากหล า ยชนิด ทั้งไผ่เหลืองทอง ไผ่สีสุก ไผ่ เ ตี้ ย ไผ่น้ำเ ต้ า แต่คนโบราณเชื่อ กันว่า ถ้าปลูกไผ่สีสุกจะช่วยให้สมาชิกในบ้านประสบความสำเร็จ ร่ำร ว ยเงินทอง และมีความสุขกันถ้วนหน้า ส่วนลักษณะที่เด่นชัดเหมือนกันของต้นไผ่ นั่นก็คือ เป็นไม้ไม่ผลัดใบใน ขึ้นเป็นกอ ลำต้นเป็นปล้อง ๆ เหยียดตรง แข็งแรง

การดูแล ต้นไผ่เป็นพืชที่ดูแลง่าย แต่ทั้งนี้ในช่วงแรกต้องคอยกำจั ด วั ช พืช ซึ่งหลังจาก 1 ปี จะไม่มีวัชพืชขึ้นแล้ว เนื่องจากใบของไผ่จะบังแสงแดดไม่ให้ส่องถึงพื้น หากจะปลูกต้นไผ่ ควรปลูกไว้ริมรั้วของบ้าน หรือบริเวณที่โล่งกว้าง ให้ต้นไผ่ได้แตกหน่อเจริญงอ กงาม และควรปลูกไว้ทางทิศตะวันอ อ ก เพื่อให้ต้นไผ่ได้รับแสงแดดย า มเช้า นอ กจากนี้ ยังควรปลูกต้นไผ่ในวันเ ส า ร์จึงจะเป็น มงคล

6 ต้นเข็ม

คนไ ท ยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกเข็มไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความฉลาด เฉี ย บ แ ห ล ม เพราะเข็มคือสิ่งที่มีความแหลมคมดังนั้นคนไ ท ยโบรานจึงใช้ด อ กเข็มในพิธีไ ห ว้ ค รูเ พื่อจะได้เป็นนักปราชญ์ที่มีสติปัญญาฉลาดเฉียบแหลมนอ กจากนี้ยังใช้ด อ ก เข็มเป็นเครื่อง บู ช า สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และพิธีทาง ศ า ส น าได้เป็นสิริมงคลยิ่งนัก

ส่วนตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นเข็มไว้ ทางทิศตะวันออ ก ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางด อ ก ให้ปลูกในวั น พุ ธ

การดูแลต้นเข็มชอบแสงแดดจัด ๆ หรือแสงแดดกลางแจ้ง ส่วนน้ำต้องการน้ำเพียงแค่ปานกลางเท่านั้น และต้นเข็มยังสามารถทนต่อความแห้งแล้งได้ ชอบดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย มีความชุ่ม ชื้ น และควรใส่ ปุ๋ ย ค อ กหรือ ปุ๋ ย ห มั ก อัตรา 0.5 – 1 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ 5 – 6 ครั้ง/ปี

ได้รู้จักกับต้นไม้ริมรั้วแบบคร่าว ๆ กันไปแล้ว หากใครสนใจปลูกต้นไม้ริมรั้วเอาไว้รอบ ๆ บ้าน ลองพิจารณาต้นไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และลงมือปลูกได้เลย ขอให้ผลิต ออ กด อ กผลไว ๆ เป็นร่มเงาที่สวยงามให้บ้านนะคะ

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …