Home ข้อคิด 6 วิ ธีแผ่เมตต า ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร เปิดทางให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

6 วิ ธีแผ่เมตต า ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร เปิดทางให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

8 second read
Comments Off on 6 วิ ธีแผ่เมตต า ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร เปิดทางให้ชีวิตของคุณดีขึ้น
0
26

หากวันนี้ชีวิตของคุณนั้นทำอะไรก็แย่ไปหมดทุกอย่ าง วันนี้เราจะพาคุณไปสวดมนต์ แผ่เมตต าให้กับคนที่คิดไม่ดีกับคุณ หรือเจ้าก ร ร มนายเ ว รของคุณ กับบทความ 6 วิ ธีแผ่เมตต า ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร เปิดทางให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ไปดุกันว่าการสวดแผ่เมตต า นั้นทำอย่ างไรบ้าง

เมตต า คือ ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีไมตรีจิตต่อคนและสั ต ว์ทั้งหล า ยทั่วหน้า จัดเป็นแหล่งเกิดแห่งความสุขอีกอย่ างหนึ่งทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นผู้มุ่งเจริญในธรรมพึงหมั่นเจริญอบรมเมตต า ให้เกิดในใจอยู่เสมอ เพราะเมตต า กรุณาเป็นที่อยู่อันประเสริฐของใจ ( พรหมวิหารธรรม )

วิธีเจริญเมตต า พรหมวิหาร

ผู้จะเจริญเมตต า พรหมวิหาร พึงอยู่ในที่สงัด ( ถ้าเป็นไปได้ ) แม้ไม่ได้ที่สงัดก็เจริญเมตต า ได้ แต่อาจทำได้เพียงขณิกสมาธิ ( ความสงบชั่ วขณะ ) เมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้ว พึงพิจารณาถึงโทษของโทสะ และพิจารณาให้เห็นคุณของเมตต า ทำจิตให้อ่อนโยน แล้วแผ่เมตต า ถึงตนเองก่อนว่า ‘ขอเราจงมีความสุข ปราศจากทุ ก ข์เถิด’

ทั้งนี้เพื่อเอาตนเป็นพย านว่า เรารักสุขเ ก ลี ย ดทุ ก ข์ฉันใด คนอื่น สั ต ว์อื่นก็รักสุขเ ก ลี ย ดทุ ก ข์ฉันนั้นต่อจากนั้น พึงแผ่เมตต า ไปถึงท่านผู้มีอุปการคุณ เช่น มารดา บิดา ครู อาจารย์ เป็นต้น แล้วแผ่ไปยังคนที่ตนรัก คนที่เฉยๆ

และคนที่เป็นศัตรูคู่เวรต่อกัน ในการแผ่เมตต า ให้ศัตรูคู่เวรนั้น อาจมีอุปสรรคมาก ย ากที่จะทำใจให้ละมุนละไมได้ พอนึกถึงคนเช่นนั้น ความเคียดแค้นชิงชังจะเกิดขึ้นเสียก่อน ถ้าเป็นดังนั้น พึงปฏิบัติดังนี้ คือ

1 ระลึกถึงเนือง ๆ ซึ่งพระโอวาทของพระศาสดาที่ตรัสถึงโทษของความโ ก ร ธและความพย าบาท ถ้ายังไม่ห า ยพึงปฏิบัติในข้อ 2

2 พึงระลึกถึงพระจริย าของพระศาสดาทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ทรงอ ดทน อ ดกลั้น ถ้ายังไม่ห า ยพึงทำต ามข้อ 3

3 พึงระลึกถึงความสัมพันธ์กันในอดีตระหว่างที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏว่าอาจเคยเป็น มารดาบิดาเป็นต้นกัน มา ถ้ายังไม่ห า ยโ ก ร ธเ ก ลี ย ดพึงปฏิบัติต ามข้อ 4

4 พึงระลึกถึงอานิสงส์แห่งเมตต า 11 ประการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ ถ้ายังไม่ห า ยพึงปฏิบัติต ามข้อ 5

5 แยกธาตุ เช่น เราโ ก ร ธเ กลียดอะไรเขา คนทุกคนเป็นประมวลแห่งดิน น้ำ ไฟ ลมเราเ ก ลี ย ดอะไร เ ก ลี ย ดดินหรือน้ำ ไฟหรือลม เป็นต้น ถ้ายังไม่ห า ยพึงปฏิบัติต ามข้อ 6

6 พึงให้ของแก่เขา หรือรับของจากเขา ก็ทำให้จิตใจอ่อนโยนลงได้

อานิสงส์ของเมตต า

ผู้เจริญเมตต า พึงระลึกถึงอานิสงส์ของเมตต า บ่อยๆ และแผ่เมตต า ไปในสรรพสั ต ว์ ให้ระลึกถึงอานิสงส์ของเมตต า ต ามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แต่ผู้ที่เจริญเมตต า แล้วจะได้อานิสงส์ 11 ประการนี้ จะต้องเป็นเมตต า เจโตวิมุติ คำว่า ‘เจโตวิมุติ’

หมายถึงว่า เป็นอัปปนา คำว่า ‘อัปปนา’ คือได้ถึงขั้นฌาน ถ้าได้เจริญเมตต า จนถึงได้ฌานเพราะมีเมตต า เป็นอารมณ์ ก็จะได้อานิสงส์ 11 ประการ ครบถ้วนเต็มรูปเต็มบริบูรณ์ ถ้าเจริญเมตต า ไม่ถึงฌาน เจริญเมตต า อย่ างคนธรรมดา

จะได้อานิสงส์เหมือนกัน แต่อานิสงส์จะเพลาลง ไม่เต็มรูป เหมือนกับว่าเรามีคุณสมบัติพร้อม ก็จะได้อานิสงส์พร้อม ถ้ามีคุณสมบัติไม่พร้อม อานิสงส์ที่ได้ก็กระพร่องกระแพร่งหน่อย แต่ก็ได้ต ามสมควรแก่การปฏิบัติ

อานิสงส์ของเมตต า 11 ประการ

1 ไม่ฝันร้ า ย

2 หลับเป็นสุข

3 ตื่นเป็นสุข

4 เป็นที่รักของอมนุษย์

5 เป็นที่รักของมนุษย์

6 ไฟก็ต าม ย าพิ ษก็ต าม ศัสตราอาวุธก็ต าม จะไม่กล้ำกราย จะไม่ทำร้ า ย

7 เทวดาทั้งหล า ยย่อมรั ก ษ า

8 ผู้มีเมตต า ย่อมมีสีหน้าผ่องใส

9 ผู้มีเมตต า จิตย่อมเป็นสมาธิได้เร็ว

10 ถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่สูงขึ้นไป ก็จะได้ไปสู่พรหมโลก

11 ไม่หลงต าย ( ทำกาลกิริย า )

คำแผ่เมตต า สำหรับตนเอง

อหํ สุขิโต โหมิ นิทฺทุกฺโข อเวโร อพฺย าปชฺโฌ อนีโฆ สุขี อตฺต า นํ ปริหรามิ

ขอข้าพเจ้าจงถึงความสุข ปราศจากความทุ ก ข์ ไม่มีเวร ไม่มีภั ย ไม่มีความคับแค้นใจจงมีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งปวงเถิด ฯ

คำแผ่เมตต า ไปสู่ผู่อื่น

สพฺเพ สตฺต า สุขิต า โหนฺตุ นิทฺทุกฺขา อเวรา อพฺย าปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺต า นํ ปริหรนฺตุ ฯ

ขอสั ต ว์ทั้งหล า ยทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุ ก ข์ ไม่มีเวร ไม่มีภั ย ไม่มีความคับแค้นใจจงมีความสุขการสุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งปวงเถิด ฯ

คำแผ่เมตต า แบบทั่วไป

สพฺเพ สตฺต า สั ต ว์ทั้งหล า ยทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิดแก่เ จ็ บต ายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อพฺย าปชฺฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้พย าบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อตฺต า นํ ปริหรนฺตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งสิ้นเถิด ฯ

ที่มา deedayfashion

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …