Home ข้อคิด 9 อานิสงส์บุญใหญ่ ของการใส่บาตรย ามเช้า

9 อานิสงส์บุญใหญ่ ของการใส่บาตรย ามเช้า

8 second read
Comments Off on 9 อานิสงส์บุญใหญ่ ของการใส่บาตรย ามเช้า
0
21

วันนี้เราจะพาคุณไปดูอานิสงส์ผลบุญใหญ่จากการใส่บาตรในย ามเช้าของทุกๆ วัน กับบทความ 9 อานิสงส์บุญใหญ่ ของการใส่บาตรย ามเช้า ไปดูกันว่าหากคุณตื่น มาใส่บาตรย ามเช้าทุกวัน คุณจะได้รับผลบุญอะไรบ้าง

ไท ยเรา นับว่าเป็นเมืองที่มีโชค ที่ทุกวันนี้เราได้มีโอ กาส ได้เห็นสมณะออ กเดินบิณฑบาตในตอนเช้าเสมอๆ แต่ว่าในปัจจุบันนี้ ด้วยความที่สังคมมีการแข่งขัน รีบเร่งมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน จึงทำให้ช าวพุทธแบบเราเอง ยิ่งออ กห่างจากประเพณีอันดีงาม อย่ างการตักบาตรพระในตอนเช้านั่นเอง และวันนี้เราจะมาดู คุณประโยชน์ของการใส่บาตร ว่ามีมากมายหล า ยประการขนาดไหน

1 รั ก ษ าขนบธรรมเนียม ประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงามของเราไว้ เพื่อความงดงาม และความมีเสน่ห์ อันเป็นเอ กลักษณ์ของชนช าติ

2 เป็นการอุทิศ ส่วนกุศล

ให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก ที่ได้ล่ วงลั บไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีคุณของเรา

3 จิตใจเกาะอยู่กับความดี

เป็นการฝึกจิต ให้อยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ ‘ผู้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้’ เพราะเมื่อตื่นขึ้น มา สิ่งแรกที่จะนึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดี ซึ่งนี่แหละที่เรียกว่าเป็นสังฆ านุสติ เพราะนึกถึงพระสงฆ์ และจาคานุสติ เพราะนึกถึงสิ่งที่จะนำใส่บาตรพระ นับเป็นบุญการเจริญพระกร ร ม ฐานถึง 2 กองด้วยกัน

4 ลดความตระหนี่ บรรเทาความเห็นแก่ตัว

สร้างใจให้เป็นสุข สร้างสังคมให้ร่มเย็น เป้าหมายหลักของการให้ทาน ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ เพื่อ กำ จั ด ความตระหนี่ มุ่งสู่ความดี และรู้จักการเสียสละ

5 เป็นการต่อบุญ ต่อลาภให้ตนเอง

เพราะการใส่บาตรนั้น เป็นการเสริมทาน บารมีโดยตรง คือเป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่ง และความคล่องตัวในโลก ยิ่งทำทุกวันได้นั้น กุศลก็ยิ่งส่ งผลอย่ างต่อเนื่อง และก็สามารถพ้นความย ากจนได้

6 เป็นการสืบต่อ อายุพระพุทธศาสนา

เพราะพระสงฆ์ สามเณร ต้องอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ หากว่าไม่มีใครใส่บาตร ก็ไม่มีอาหาร และเมื่อไม่มีอาหารนั้น ก็ย่อมไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้ ต่อไปพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบันก็เป็นได้

7 ได้เป็นที่รัก ของผู้คนทั้งหล า ย

คนดี คนมีปัญญา ผู้คนย่อมต้องการคบค้ าสมาคมด้วย มีชื่อเสียงดีงาม เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม จากโล กนี้ไปแล้ว ก็ย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นเอง

8 ได้เป็นแบบอย่ างการส่ งต่อ ความดีจากรุ่นสู่รุ่น

ให้ลูกๆ หลานๆ มีแบบอย่ างในการทำความดีสืบไป เพราะหากคนเป็นพ่อแม่ ไม่ทำตัวอย่ างไว้ ลูกๆ หลานๆ ก็ไม่มีตัวอย่ างดู ต่อไปคนรุ่นใหม่ๆ ก็จะทำไม่เป็น หรือจะไม่กล้าทำ แล้ววัฒนธรรม อันดีงามของเราก็จะสูญไปในที่สุดนั่นเอง

9 เป็นการสร้างความปรองดอง ให้กับช าวพุทธ

เป็นการหยุดวิก ฤ ต ความศรัทธา เพราะหากช าวพุทธทุกบ้าน พร้อมเพรียงกันใส่บาตร จะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้น และพลังนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสุข ความสามัคคีของหมู่คณะนั้น ย่อมทำให้เกิดสุข ทำให้ช าวพุทธมีความเข้มแข็งขึ้น และสร้างกรอบอันดีงามให้แก่ภิกษุ สามเณร ทั้งหล า ยไม่ให้ออ กนอ กลู่นอ กทางได้ แล้วเราในฐานะช าวพุทธ จะยอมปล่อยให้ ความสุข ความดีงาม เช่นนี้ ห า ยไปหรือเปล่าล่ะ

ที่มา tamnanna

Load More Related Articles
Load More By yakkinn999
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

5 วิ ธีดูทุเทียน สุก พร้อมทานอร่อย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตทุเรียนสุก กับบทความ 5 วิ ธีดูทุเทียน …